Menu:
Partnerzy:
Kontakt:
Ośrodek Wspierania
Inicjatyw Społecznych

ul. Grunwaldzka 235,
43-600 Jaworzno
(III piętro, pok. 310, 313)
Tel. 32 615 09 78
Fax. 32 615 09 83
skype: owis_jaworzno
www: www.owis.pl
e-mail: owis@interia.eu

Godziny otwarcia:
Dni robocze od 8:00-15:00


Praca

Animator ds. ekonomii społecznej

2017-08-18

Stowarzyszenie Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych (OWIS) w Jaworznie jest akredytowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES). W związku z realizacją projektu pn. Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej (ROWES) w ramach dla Osi priorytetowej IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.3. Rozwój ekonomii społecznej w regionie, Poddziałanie 9.3.1. Wsparcie sektora ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (RPO WSL) na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

poszukujemy osoby na stanowisko

ANIMATOR DS. EKONOMII SPOŁECZNEJ

 

 Miejsce pracy: Mysłowice

Animator to osoba pierwszego kontaktu, która nawiązuje kontakt z grupą docelową i która inicjuje spotkania oraz prowadzi je. Osoba która dobrze czuje się w sektorze ekonomii społecznej, zna środowisko i wie w jaki sposób nawiązywać współpracę.

Główne obowiązki:

 • Tworzenie środowiska przyjaznego rozwojowi ekonomii społecznej, w tym poprzez działania o charakterze edukacyjnym,
 • Inicjowanie spotkań, działań i kontaktów pomiędzy podmiotami działającymi na danym obszarze.
 • Zawiązywanie i rozwój partnerstw, sieci współpracy lokalnych podmiotów w celu rozwoju PES i PS,
 • Inicjowanie i wspieranie powstawania grup osób i instytucji, zamierzających rozpocząć działalność w formie podmiotu ekonomii społecznej
 • zachęcanie różnych podmiotów, instytucji i osób do wspierania podmiotów ekonomii społecznej,
 • Wyszukiwanie i wspieranie liderów lokalnych,
 • Motywowanie grup i środowisk do podejmowania aktywności ukierunkowanych na rozwój ekonomii społecznej,
 • Stałe motywowanie osób, podmiotów, w tym instytucji publicznych do podjęcia i kontynowania działań
 • Współprowadzenie spotkań kierowanych do różnych grup odbiorców OWES
 • Prowadzenie bieżącej dokumentacji realizowanych działań
 • Współpraca z osobami wykluczonymi społecznie, środowiskiem lokalnym działającym na rzecz rozwoju ekonomii społecznej, podmiotami ekonomii społecznej, przedsiębiorstwami społecznymi, instytucjami rynku pracy i pomocy społecznej, partnerami społecznymi, w tym przedsiębiorcami.
 • Bieżąca współpraca z doradcami kluczowymi, biznesowymi i specjalistycznymi

Wymagania:

 • Co najmniej 3-letnie udokumentowane doświadczenie w świadczeniu usług animacyjnych, w tym zwłaszcza odnośnie rozwoju lokalnego, tworzenia partnerstw lokalnych,
 • Wykształcenie wyższe
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Umiejętności techniczne wymagane przy realizacji usługi wsparcia (np. obsługa komputera, programów komputerowych itp.),
 • Komunikatywność,
 • Kreatywność,
 • Umiejętność analitycznego myślenia,
 • Umiejętność stwarzania warunków do efektywnej komunikacji między rożnymi osobami i podmiotami,
 • Umiejętność ułatwiania przebiegu procesów grupowych,
 • Umiejętność pracy z grupą, moderowania i prowadzenia spotkań,
 • Znajomość specyfiki i najważniejszych uwarunkowań społeczno-gospodarczych obszaru, w którym prowadzi działania animacyjne,
 • Znajomość specyfiki i najważniejszych uwarunkowań społeczno-gospodarczych obszaru, w którym prowadzi działania animacyjne,
 • Znajomość specyfiki i najważniejszych uwarunkowań prawno-finansowych funkcjonowania sektora ekonomii społecznej,
 • Umiejętność rozwiązywania konfliktów
 • Umiejętność przygotowania procesu animacji, który będzie uwzględniał rozwój organizacji oraz rozwój idei ekonomii społecznej.
Mile widziane:
 • Ukończone szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe w obszarach związanych z ekonomią społeczną, potwierdzone certyfikatami,
 • Doświadczenie w realizacji projektów/inicjatyw o charakterze społecznym,
 • Osiągnięcia w zakresie budowania partnerstw lokalnych,
 • Osiągnięcia w zakresie tworzenia lokalnych/regionalnych strategii rozwoju,
 • Dodatkowe wykształcenie (np. studia podyplomowe, certyfikaty profesjonalne, branżowe uprawnienia zawodowe).

Oferujemy:

 • Umowę o pracę na 3/4 etatu na czas określony (zatrudnienie w ramach projektu unijnego),
 • Samodzielną, pełną wyzwań pracę w doświadczonym zespole,
 • Wsparcie w procesie wdrażania się w obowiązki animatora ds. ekonomii społecznej,
 • Możliwość współuczestniczenia w wielopłaszczyznowych działaniach społecznych,
 • Możliwość rozwoju zawodowego poprzez udział w szkoleniach.

 

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV zawierającego klauzulę "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)" na adres owis@interia.eu.

W tytule maila prosimy wpisać nazwę stanowiska.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktowania się tylko z wybranymi osobami.

Pliki do pobrania:

 1. Ogłoszenie Animator OWES
Kalendarium wydarzeń:
Znajdź nas na mapie: