Menu:
Partnerzy:
Kontakt:
Ośrodek Wspierania
Inicjatyw Społecznych

ul. Grunwaldzka 235,
43-600 Jaworzno
(III piętro, pok. 310, 313)
Tel. 32 615 09 78
Fax. 32 615 09 83
skype: owis_jaworzno
www: www.owis.pl
e-mail: owis@interia.eu

Godziny otwarcia:
Dni robocze od 8:00-15:00


Strona główna / Zamówienia publiczne / Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015r.

Zamówienia publiczne

Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015r.

2015-12-03

Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych unieważnia zapytanie ofertowe z dnia 30 listopada 2015 r. dotyczące składania ofert na świadczenie usług w postaci doradztwa specjalistycznego w ramach projektu pn. Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w ramach dla Osi priorytetowej IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.3. Rozwój ekonomii społecznej w regionie, Poddziałanie 9.3.1. Wsparcie sektora ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (RPO WSL) na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uzasadnienie:

Określone w zapytaniu sformułowanie dotyczące braku możliwości podziału zapytania na części, zostały w różny sposób zinterpretowane przez oferentów, co uniemożliwiło w jednoznaczny sposób ocenę ofert.

wstecz
Kalendarium wydarzeń:
Znajdź nas na mapie:
Newsletter: