Menu:
Partnerzy:
Kontakt:
Ośrodek Wspierania
Inicjatyw Społecznych

ul. Grunwaldzka 235,
43-600 Jaworzno
(III piętro, pok. 310, 313)
Tel. 32 615 09 78
Fax. 32 615 09 83
skype: owis_jaworzno
www: www.owis.pl
e-mail: owis@interia.eu

Godziny otwarcia:
Dni robocze od 8:00-15:00


Aktualności

Dokumenty Archiwalne

Tutaj możesz pobrać wszystkie aktualne dokumenty odnośnie rekrutacji do projektu

Usługi opiekuńcze - zapytanie ofertowe

2018-09-25

Zapytanie ofertowe nr 1/USiebie/OWIS/2018

dot. świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych

W związku z realizacją projektu pt.: „U siebie – Bezpłatne usługi opiekuńcze prowadzone w miejscu zamieszkania oraz w ramach Klubu Seniora dla niesamodzielnych mieszkańców Miasta Jaworzna, których celem jest zwiększenie samodzielności w codziennym funkcjonowaniu seniorów we własnym środowisku domowym i lokalnym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi priorytetowej IX.Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.5 Rozwój usług społecznych – konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych w Jaworznie zaprasza do złożenia ofert dotyczących świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych zgodnie z przedstawioną poniżej specyfikacją.

 


I.ZAMAWIAJĄCY

Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych
ul. Grunwaldzka 235, 43-600 Jaworzno
tel. 32 615 09 78, fax. 32 615 09 83
owis@interia.eu, www.owis.pl
NIP 632-17-75-073, REGON 276635859


II.TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Zamówienie udzielone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności oraz nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


III.WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

85311100-3 - Usługi opieki społecznej dla osób starszych, w tym dostarczanie zakupów do domu


IV.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usługi opiekuńczych dla niesamodzielnych kobiet i mężczyzn - mieszkańców Jaworzna, którzy ukończyli
60 rok życia wg poniższej specyfikacji dotyczącej m.in. okresu realizacji usług, ilości usług oraz ich zakresu.

1)Okres realizacji usług: od podpisania umowy do 31.08.2020 r.

2)Planowana liczba realizatorów usług opiekuńczych: 4-8 osób

3)Planowana liczba osób niesamodzielnych objętych wsparciem: 50

4)Maksymalna ilość godzin usług opiekuńczych w projekcie: 12600,00; średnia ilość godzin w miesiącu: 600

5)Zakres usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania obejmuje w szczególności:

a) pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych (np. czynności związane z dostarczaniem produktów żywnościowych, przygotowaniem lub dostarczaniem posiłków, pomoc w spożywaniu posiłków lub karmienie, czynności związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego, w tym utrzymywanie porządku i czystości w najbliższym otoczeniu, czystości odzieży, bielizny osobistej, pościelowej, stołowej i ręczników, dokonywanie niezbędnych zakupów oraz regulowanie opłat domowych, czynności dotyczące prowadzenia spraw osobistych, w tym pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych, czynności dot. zagospodarowania w aktywny sposób czasu wolnego, pomoc przy przemieszczaniu się);

b) opiekę higieniczną (np. czynności związane z utrzymaniem higieny osobistej, pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych, zmianę pieluchomajtek z uwzględnieniem czynności higieniczno-pielęgnacyjnych, pomoc przy ubieraniu się, zmianie bielizny osobistej, zmianę bielizny pościelowej, układanie osoby leżącej w łóżku i pomoc przy zmianie pozycji);

c) pielęgnację zaleconą przez lekarza, która obejmuje czynności pielęgnacyjne wynikające z przedłożonego zaświadczenia lekarskiego lub dokumentacji medycznej, uzupełniające w stosunku do pielęgniarskiej opieki środowiskowej;

d) zapewnienie kontaktów z otoczeniem (np. czynności wspomagające nawiązanie, utrzymywanie i rozwijanie kontaktów z rodziną, osobami z bliskiego otoczenia osoby korzystającej z usług oraz społecznością lokalną, ukierunkowane na budowanie sieci wsparcia dla osoby korzystającej z usług, czynności wspomagające uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej).

6) Zakres specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania jest realizowany w oparciu o indywidualny plan pracy z osobą objętą usługami obejmuje obok usług opiekuńczych także:

a) pielęgnację jako wspieranie procesu leczenia, w tym:

- pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych,

- uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych,

- pomoc w wykupywaniu lub zamawianiu leków w aptece,

- pilnowanie przyjmowania leków oraz obserwowanie ewentualnych skutków ubocznych ich stosowania,

- w uzasadnionych przypadkach zmianę opatrunków, pomoc w użyciu środków pomocniczych i materiałów medycznych, przedmiotów ortopedycznych, a także w utrzymaniu higieny,

- pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia oraz placówek rehabilitacyjnych;

b) rehabilitację fizyczną i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:

- zgodnie z zaleceniami lekarza lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii,

- współpracę ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług opiekuńczych.

7)Świadczenie usług opiekuńczych będzie odbywać się w miejscu pobytu osoby niesamodzielnej, z uwzględnieniem bliskiego otoczenia przez 7 dni w tygodniu w dniach i godzinach dopasowanych do potrzeb rodziny osoby niesamodzielnej, aby umożliwić faktycznym opiekunom podejmowanie aktywności społecznej i zawodowej. Zakres wsparcia, wymiar godzinowy oraz sposób rozliczania i dokumentowania realizacji usług opiekuńczych zostanie określony indywidualnie w kontrakcie trójstronnym zawartym pomiędzy osobą niesamodzielną (lub jej opiekunem prawnym), osobą świadczącą usługi opiekuńcze oraz Zamawiającym.

8)Zamawiający zapewnia:

a)szkolenia podnoszące kwalifikacje opiekunów oraz kwartalne szkolenia tematyczne,

b)narzędzia i pomoce niezbędne do świadczenia usług opiekuńczych określone w dokumencie „SOS dla Seniora czyli Skoordynowana Opieka Senioralna

c)finansowanie kosztu dojazdu do podopiecznych w formie zakupu biletu miesięcznego na wszystkie linie PKM Jaworzno w granicach miasta Jaworzna.

 

Szczegółowe zasady świadczenia usług określono w dokumencie „SOS dla Seniora czyli Skoordynowana Opieka Senioralna” stanowiącym Załącznik nr 5 do Zapytania, z którym Oferent jest zobowiązany zapoznać się przed złożeniem oferty.


V.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1.O realizację zamówienie na usługi opiekuńcze mogą ubiegać się osoby fizyczne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub osoby prawne:

1) znajdujące się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

2)posiadające kwalifikacje i doświadczenie lub dysponujące n/w personelem:

a)osobami, które posiadają kwalifikacje do wykonywania jednego z zawodów: opiekun środowiskowy, asystent osoby niepełnosprawnej, pielęgniarz, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, opiekun kwalifikowany w domu pomocy społecznej, a także ukończyła szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy lub pomocy przedmedycznej (szkolenie może zostać sfinansowane w ramach projektu);

b)osobę, która posiada doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych, w tym zawodowe, wolontariackie lub osobiste wynikające z pełnienia roli opiekuna faktycznego i odbyła minimum 80-godzinne szkolenie z zakresu realizowanej usługi (szkolenie może zostać sfinansowane w ramach projektu).

2.O realizację zamówienie na specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą ubiegać się osoby fizyczne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub osoby prawne:

1) znajdujące się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

2) posiadające kwalifikacje i doświadczenie lub dysponujące personelem o niżej określonych kwalifikacjach:

a)spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych tzn.: co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek: szpital psychiatryczny; jednostka organizacyjna pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi; placówka terapii lub placówka oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym; ośrodek terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczy, zakład rehabilitacji; inna jednostka niż w/w, świadcząca specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

b)posiada zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy lub pomocy przedmedycznej;

c)posiada zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy w ramach świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

 

VI.WYKLUCZENIE Z MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:

1) Uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

2) Posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;

3) Pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

4) Pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

5) Oferenci, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania:

a. wyrządzili Zamawiającemu szkodę przez to, że nie wykonali lub nienależycie wykonali zobowiązanie chyba, że było to następstwem okoliczności, za które Oferent nie ponosił odpowiedzialności;

b. uchylili się od podpisania umowy z Zamawiającym pomimo wyboru ich oferty;

c. nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, tj. nie posiadają odpowiednich kwalifikacji, uprawnień, licencji jeżeli są wymagane do realizacji przedmiotu zamówienia.


VII. WARUNKI SKŁADANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPORZĄDZENIA OFERT

1. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

2. Oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

3. Do oferty należy załączyć:

a) oświadczenie wraz z klauzulą informacyjną RODO wg Załącznika nr 2 do zapytania ofertowego

b) oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym wg Załącznika nr 3 do zapytania ofertowego,

c) wykaz personelu jakim dysponuje oferent wg Załącznika nr 4(dotyczy wyłącznie oferentów, którzy zamierzają świadczyć usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze poprzez swoich pracowników),

d) pełnomocnictwo do podpisania oferty (jeżeli dotyczy).

4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim na komputerze lub odręcznie drukowanymi literami, niebieskim lub granatowym kolorem. Powinna zawierać datę sporządzenia oraz być opatrzona czytelnym podpisem Oferenta lub pieczątką firmową i czytelnym podpisem osób upoważnionych do reprezentowania Oferenta.

5. Oferta powinna być trwale spiętą w jedną całość z załącznikami, powinna mieć ponumerowane kartki, a kopie dokumentów powinny być potwierdzone „za zgodność z oryginałem”.

6. Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „U siebie – usługi opiekuńcze”, należy wysłać pocztą tradycyjną lub kurierem lub złożyć osobiście w biurze Zamawiającego: Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych, 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 235, pok. 310.

7. Termin składania ofert upływa 3 października 2018 r. o godz. 15.00. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Zamawiającego.

8.Oferty złożone po terminie, niekompletne, przygotowane niezgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 1-6 nie będą rozpatrywane.

9.Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Oferenta w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru tylko tych ofert, w których zaproponowana stawka za godzinę realizacji usługi nie przekroczy stawki określonej we wniosku o dofinansowanie projektu.


VIII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 

1. Oferta powinna zawierać cenę za realizację 1 godziny (60 minut) usługi opiekuńczej wyrażoną w złotych polskich w kwocie brutto, tzn. powinna zawierać podatek VAT (jeżeli dotyczy) lub wszystkie składki ubezpieczeniowe ponoszone zarówno przez Zleceniobiorcę jak i Zleceniodawcę oraz podatek dochodowy od osób fizycznych.

2. Cena w ofercie powinna zostać podana cyfrowo i słownie.


IX. KRYTERIA OCENY OFERT

1.Kryteria formalne - o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy:

a)złożą kompletną i prawidłowo wypełnioną ofertę wraz z załącznikami,

b)posiadają wymagane kwalifikacje,

c)nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym co potwierdzą stosownym oświadczeniem.

2. Kryteria punktowe:

KRYTERIUM 1: Cena usługi – maximum 70 pkt,

KRYTERIUM 2: Posiadanie doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych lub sprawowaniu faktycznej opieki nad osobą zależną – maximum 30 pkt.

Zasady oceny kryterium „Cena usługi” – 70 pkt.(dotyczy wszystkich rodzajów usług opiekuńczych)

            C min

X c = ------------ x 70 pkt.

              Co

gdzie:

Xc - wartość punktowa ceny

C min - najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert

Co - cena w ofercie ocenianej

 

Zasady oceny kryterium „doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych lub sprawowaniu faktycznej opieki nad osobą zależną”- 30 pkt.

- 6 do 12 miesięcy –10 pkt.

- 13 do 24 miesięcy– 20 pkt.

- powyżej 25 miesięcy – 30 pkt.


X. INFORMACJE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość wyboru kilku wykonawców realizujących poszczególne rodzaje usług.

2. Informacja o wyborze ofert zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz w Bazie Konkurencyjności i przesłana do Oferentów, których oferty nie zostały odrzucone.

3. W sytuacji kiedy Wykonawca, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający ma prawo podpisać umowę z Wykonawcą, którego oferta jest najkorzystniejsza z pośród pozostałych, poddanych ocenie ofert.


XI. ZAMAWIAJĄCY MA PRAWO DO UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA, JEŻELI WYSTĄPIĄ NASTĘPUJĄCE OKOLICZNOŚCI

1. Wszystkie oferty, które wpłynęły w postępowaniu były wadliwe i nie można usunąć ich wad.

2. W toku postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę postępowania uniemożliwiającą zawarcie zgodnej z Projektem umowy.

3. Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie przedmiotu zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

4. Cena najkorzystniejszej oferty, lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.


XII. POSTANOWIENIE KOŃCOWE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I UMOWY 

1.Zamawiający ze swojej strony przy opisywaniu przedmiotu zamówienia dochował należytej staranności opierając się na zapisach wniosku o dofinansowanie oraz dokumentu SOS dla seniora czyli Skoordynowana Opieka Senioralna. Zamawiający nie ma jednak wpływu na rzeczywiste potrzeby uczestników/czek projektu, a tym samym dokładne określenie minimalnej miesięcznej liczby godzin usług opiekuńczych/specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez Oferenta.

2.Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści zapytania ofertowego zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego oraz w Bazie Konkurencyjności. Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.

3.Zamawiający na podstawie zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zastrzega sobie możliwość udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy usług zamówień dodatkowych, uzupełniających nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających 50 % wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej do przewidzenia, a z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Warunkiem udzielenia zamówienia jest zachowanie zgodności z przedmiotem zamówienia podstawowego, bez konieczności ponownego stosowania zasady konkurencyjności.

4.W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości przez Zamawiającego o tych okolicznościach.

5.Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Oferent. Zamawiający nie przewiduje możliwości zwrotu kosztów przygotowania oferty.

6.W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert. Po wyborze Wykonawcy Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji warunków Zamówienia.

7.Zamawiający zawrze z Wykonawcą/Wykonawcami pisemną umowę na realizację usług opiekuńczych, uwzględniającą min. informację o dokonywaniu przez Zamawiającego regularnej oceny w zakresie jakości świadczenia usług opiekuńczych, miesięcznym okresie rozliczania świadczonych usług na podstawie prawidłowo wypełnionych i terminowo dostarczonych dokumentów potwierdzających wykonanie wg wzorów opracowanych przez Zamawiającego)


XIII. INFORMACJA O ZBIERANIU DANYCH OSOBY, KTÓRE ONE DOTYCZĄ 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że:

1.Administratorem danych jest Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych (OWIS) z siedzibą w Jaworznie (43-600) przy ul. Grunwaldzkiej 235.

2.Wszelkie informacje odnośnie przetwarzania danych osobowych możliwe są do uzyskania poprzez kontakt na adresowis@interia.eu lub telefon: 32615 09 78

3.Dane osobowe oferentów są zbierane przez OWIS w celu dokonania wyboru oraz zawarcia umowy z Wykonawcą/cami usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, sąsiedzkich usług opiekuńczych.

4.Podstawa prawna przetwarzania danych wynika z art. 6 ust. 1 lit) a i c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO).

5.Dane osobowe oferentów zostaną przekazane członkom komisji oceniającej oferty powołanym przez Zamawiającego oraz instytucjom kontrolującym prawidłowość realizacji projektu, w tym prawidłowość przeprowadzenia procedur wyboru wykonawców usług np. Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Śląskiego pełniącemu funkcje Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Woj. Śląskiego na lata 2014-2020 oraz innym instytucjom uprawnionym do kontroli projektów współfinansowanych ze środków publicznych.

6.Dane osobowe oferentów nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

7.Dane osobowe oferentów będą przechowywane przez okres niezbędny do wyłonienia Wykonawców usług, realizacji projektu oraz wymagany umową o dofinansowanie projektu okres archiwizacji tj. do 31 października 2025 roku.

8.Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, a także prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r.

9.Podanie przez Oferentów danych osobowych jest dobrowolne i wymaga ich zgody.

10.Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania.

 

XIV. KONTAKT W SPRAWIE ZAPYTANIA 

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktu jest Tatiana Hapek tel. 32615-09-78, e-mail: owis@interia.eu. Oferenci mogą zadawać pytania drogą mailową bądź telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-15.00.


 

Poszukujemy Diagnostę- koordynatora usług opiekuńczych

Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych w Jaworznie ogłasza nabór kandydatów/tek na stanowisko Diagnosta – koordynator usług opiekuńczych.

 

Wymiar czasu pracy: 1 etat (umowa o pracę)

Miejsce pracy: Jaworzno

Główne zadania:

1)wywiady diagnostyczne z seniorami i/lub ich opiekunami na temat sytuacji rodzinnej, zdrowotnej, barier z jakimi borykają się w codziennym funkcjonowaniu oraz zakresu niezbędnego wsparcia. Wywiady będą odbywały się w biurze projektu lub w miejscu zamieszkania lub innym dogodnym dla osoby niesamodzielnej,

2)opracowanie diagnozy potrzeb i możliwości psychofizycznych każdego seniora, z uwzględnieniem dostępnych informacji na temat jego sytuacji, uzyskanych w wywiadzie diagnostycznym,

3)opracowanie indywidualnych planów pracy dla seniorów uwzględniających formy i metody wsparcia dostępne w projekcie,

4)bieżący kontakt z Seniorem (i jego otoczeniem, udzielanie informacji, przyjmowanie zamówień na usługi, nawiązywanie współpracy z instytucjami zewnętrznymi w celu poprawy sytuacji Seniora (np. kontakt z pracownikami socjalnymi z OPS), w razie potrzeby udzielanie doraźnego wsparcia w celu rozwiązywania sytuacji kryzysowych,

5)układanie grafiku pracy opiekunów, przyjmowanie informacji o niepokojących sytuacjach zidentyfikowanych u Seniora, przekazywanie zleceń, kontakt z opiekunami i udzielanie doraźnego wsparcia w sytuacjach trudnych, kontrola, jakości świadczonych usług, rozwiązywanie konfliktów,

6)bieżący monitoring sytuacji osoby niesamodzielnej poprzez okresową ocenę dokumentów potwierdzających udzielone wsparcie oraz informacje od seniora i/lub jego opiekunów

7)inne zadania związane z realizacją projektu

 

Wymagania:

1.Wykształcenie min. średnie, preferowane kierunki medyczne, społeczne tj. opiekun medyczny, opiekunka środowiskowa, pracownik socjalny lub podobne;

2.Minimum 2-letnie doświadczenie w realizacji zadań związanych z rehabilitacją domową, pracą socjalną,

3. Odpowiedzialność, sumienność, empatia

4. Wysokie zdolności organizacyjne i odporność na stres,

5.Umiejętność pracy w zespole,

6.Umiejętność pracy pod presją czasu

 

Aplikację, na którą składa się z:

1)CV (preferowane w formacie EUROPASS)

2)list motywacyjny

3)oświadczenie wraz z klauzulą RODO (załącznik)

proszę przesłać lub dostarczyć do 10 września br. na adres: Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych, 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 235 z dopiskiem „Rekrutacja – diagnosta”.

 

Rekrutacja składa się z analizy dokumentacji oraz rozmowy kwalifikacyjnej. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi i zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne tylko wybranych kandydatów/ek.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w dni robocze od 10.00-15.00 pod nr tel. 32615 09 78

1 2 3 4 ...91 »
Kalendarium wydarzeń:
Znajdź nas na mapie: