Menu:
Partnerzy:
Kontakt:
Ośrodek Wspierania
Inicjatyw Społecznych

ul. Grunwaldzka 235,
43-600 Jaworzno
(III piętro, pok. 310, 313)
Tel. 32 615 09 78
Fax. 32 615 09 83
skype: owis_jaworzno
www: www.owis.pl
e-mail: owis@interia.eu

Godziny otwarcia:
Dni robocze od 8:00-15:00


Aktualności

Opis projektu

2018-08-30Beneficjent

Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych w Jaworznie

Tytuł Projektu

U siebie - Bezpłatne usługi opiekuńcze prowadzone w miejscu zamieszkania dla niesamodzielnych mieszkańców Miasta Jaworzna, których celem jest zwiększenie samodzielności w codziennym funkcjonowaniu seniorów we własnym środowisku domowym i lokalnym

Cel główny projektu

 

Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu z powodu starości, niepełnosprawności osób niesamodzielnych oraz ich otoczenia, poprzez zapewnienie kompleksowego systemu wsparcia 120 osobom (85K i 35M) z terenu Miasta Jaworzna.

 

Grupa docelowa


1. Uczestnikami/czkami projektu mogą być wyłącznie osoby wykluczone lub zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, tj.:
  • osoby niesamodzielne ze względu na wiek. Za osobę niesamodzielną ze względu na wiek uznaje się osobę nieaktywną zawodowo w wieku 60+, która wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego np. spożywanie posiłków, poruszanie się, kontrolowanie potrzeb fizjologicznych
  • opiekunowie osób niesamodzielnych wymienionych w punkcie a).
2. Wsparciem zostaną objęte osoby zamieszkałe na terenie miasta Jaworzna.


Formy wsparcia dla uczestników projektu


Uczestnicy/czki projektu mogą skorzystać z następujących form wsparcia:

a) usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w tym usługi specjalistyczne,
b) sąsiedzkie usługi opiekuńcze,
c) usługi asystenckie w środowisku dla niepełnosprawnych osób niesamodzielnych,
d) wsparcie edukacyjne i doradcze dla opiekunów faktycznych w opiece nad osobami niesamodzielnymi,
e) wsparcie w formie zajęć rekreacyjno-społecznych w Klubie Seniora,
f) wypożyczalni sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego,

2. Uczestnicy/czki projektu mogą wziąć udział w kilku formach wsparcia.


Rekrutacja


1. Rekrutacja do projektu prowadzona jest w sposób ciągły w całym okresie jego realizacji.
2. Formularz rekrutacyjny oraz regulamin naboru i uczestnictwa w projekcie znajduje się w zakładce dokumenty
3. Dokumenty należy złożyć w siedzibie Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych
4. Szczegóły dotyczące rekrutacji znajdują się w zakładce rekrutacja

Kryteria Rekrutacji

Pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały osoby, które uzyskają największą ilość punktów za n/w kryteria dodatkowe:
a) kryterium dochodowe: osoby z niepełnosprawnością i osoby niesamodzielne, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – weryfikacja na podstawie oświadczenia według załącznika 4 do niniejszego regulaminu;
b) niepełnosprawność w stopniu znacznym, umiarkowanym lub sprzężona, lekki, zaburzenia psychiczne,
c) osoby lub rodziny doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, np. osoba w podeszłym wieku i niepełnosprawna, os. niesamodzielna i uboga – dotyczy zarówno kandydatów/ek do projektu jak i ich opiekunów;
d) osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – dotyczy zarówno potencjalnych uczestników jak i opiekunów – weryfikacja na podstawie zaświadczenia z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
e) kryterium dodatkowe: indywidualna ocena sytuacji materialnej, życiowej i zdrowotnej kandydata/ki do projektu i/lub opiekunów dokonywana przez Diagnostę, a w przypadku Klubu Seniora przez Koordynatora Projektu.

Kontakt

Telefon: 32 615 09 78
Adres e-mail: owis@interia.eu
Adres: Grunwaldzka 235, 43-600 Jaworzno; pokój 310 (budynek ZLO; Leopold)
Czynne w dni robocze od 8:00-15:00

Okres i miejsce realizacji projektu

01.10.2018 do 30.09.2020
Województwo Śląskie, Miasto Jaworzno

Wartość projektu

1 932 654,05 zł

Dofinansowanie

1 797 368,27 zł
Rekrutacja (załączniki do pobrania na dole strony)

2018-08-30

Rekrutacja uczestników/czek do projektu 


U siebie – Bezpłatne usługi opiekuńcze prowadzone wmiejscu zamieszkania dla niesamodzielnych mieszkańców Miasta Jaworzna, których celem jest zwiększenie samodzielności w codziennym funkcjonowaniu seniorów we własnym środowisku domowym i lokalnym

Zapraszamy osoby niesamodzielne, które ukończyły 60 rok życia i zamieszkują na terenie miasta Jaworzna do skorzystania z usług opiekuńczych oraz usług asystenta (osobistego) osoby niepełnosprawnej.

Okres realizacji wsparcia: październik 2018 r. – 30 wrzesień 2020 r.

Dokumenty rekrutacyjne składające się z:

1)formularza rekrutacji wraz z oświadczeniem RODO – załącznik nr 1

2)orzeczenia o niepełnosprawności lub innego równoważnego dokumentu
w przypadku osób z niepełnosprawnością – kserokopia z adnotacją „za zgodność zoryginałem” oraz datą i podpisem,

3)zaświadczenia od lekarza, odpowiedniego orzeczenia lub innego dokumentu poświadczającego stan zdrowia w przypadku osób niesamodzielnych lub osób
z zaburzeniami psychicznymi – kserokopia z adnotacją „za zgodność zoryginałem” oraz datą i podpisem,

4)oświadczenia o dochodach - załącznik nr 2

należy składać od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-15.00

w Ośrodku Wspierania Inicjatyw Społecznych

43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 235, pokój 310

 

Rekrutacja składa się z dwóch etapów:

a) 1 etap – formalna ocena kwalifikowalności kandydata na podstawie dokumentacji rekrutacyjnej;

b) 2 etap – merytoryczny – ocena punktowa na podstawie kryteriów rekrutacji mająca na celu wsparcie w pierwszej kolejności osób najbardziej zagrożonych wykluczeniem.

 

Szczegółowe informacje na temat zasad otrzymania wsparcia można uzyskać pod
nr tel.: 32 615 09 78 w dni robocze w godz. 10.00 -15.00 lub pisząc na adres: owis@interia.eu.

Informacje i dokumenty są również dostępne na stronie www.usiebie.owis.pl

Istnieje możliwość dojazdu do osoby niesamodzielnej
w celu wypełnienia dokumentów i wyjaśnienia zasad otrzymania wsparcia.
9.2.5 U siebie

2018-08-30

U siebie - Bezpłatne usługi opiekuńcze prowadzone w miejscu zamieszkania dla niesamodzielnych mieszkańców Miasta Jaworzna, których celem jest zwiększenie samodzielności w codziennym funkcjonowaniu seniorów we własnym środowisku domowym i lokalnym


Celem głównym projektu jest zmniejszenie zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym z powodu starości, niepełnosprawności, 120 os. niesamodzielnych (w tym 85 K i 35 M) i ich otoczenia, przez zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych.

Uczestnicy/czki projektu będą mogli skorzystać z następujących form wsparcia:

a)usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w tym usługi specjalistyczne,

b)sąsiedzkie usługi opiekuńcze,

c)usługi asystenckie w środowisku dla niepełnosprawnych osób niesamodzielnych,

d)wsparcie edukacyjne i doradcze dla opiekunów faktycznych w opiece nad osobami niesamodzielnymi,

e)wsparcie w formie zajęć rekreacyjno-społecznych w klubie seniora,

f)wypożyczalni sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego,


Okres realizacji projektu: 01.09.2018 do 31.08.2020
Miejsce realizacji: Województwo Śląskie, Miasto Jaworzno

więcej

Rejestratorka medyczna

2018-05-24

Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych zaprasza na bezpłatne szkolenie - Rejestratorka medyczna

Kurs trwa ok 120 godz. i jest zakończony egzaminem uprawniającym do wykonywania zawodu i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego zdobyte kompetencje. Stypendium szkoleniowe przysługujące uczestnikom projektu za cały okres trwania szkolenia wynosi ok. 700 zł. Kurs odbędzie się w Katowicach.

Po zdobyciu wiedzy teoretycznej przyjdzie czas na wykorzystanie jej w praktyce. Oferujemy 3 miesięczny płatny staż zawodowy.
Stypendium stażowe przysługujące uczestnikom projektu wynosi 1300zł/miesiąc.

Ponad to istnieje możliwość refundacji zwrotu kosztów dojazdu na spotkania/szkolenia/staż.

W czasie uczestnictwa w Projekcie zapewniamy wsparcie w formie spotkań z doradcą zawodowym i pośrednikiem pracy.

Uczestnikami projektu mogą zostać osoby bezrobotne powyżej 30 roku życia, bezrobotne/ bierne zawodowo, mieszkające w województwie śląskim należące do co najmniej jednej z poniższych grup:
1. powyżej 50 roku życia
2. z ukończonymi co najwyżej następującymi szkołami: liceum, technikum, zasadnicza szkoła zawodowa
3. kobiety (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieckiem)
4. niepełnosprawne

Jeśli jesteś zainteresowany innym szkoleniem– zadzwoń!

Chętnych prosimy o kontakt
telefoniczny: 32 615 09 78
e-mailowy: owis@interia.eu
lub w siedzibie OWIS-u: ul. Grunwaldzka 235,43-600 Jaworzno

Udział w projekcie jest bezpłatny i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

« 1 2 3 ...92 »
Kalendarium wydarzeń:
Znajdź nas na mapie:
Newsletter: