Menu:
Partnerzy:
Kontakt:
Ośrodek Wspierania
Inicjatyw Społecznych

ul. Grunwaldzka 235,
43-600 Jaworzno
(III piętro, pok. 310, 313)
Tel. 32 615 09 78
Fax. 32 615 09 83
skype: owis_jaworzno
www: www.owis.pl
e-mail: owis@interia.eu


Aktualności

Konserwator podestów ruchomych

2018-03-23

Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych zaprasza na bezpłatne szkolenie - Konserwator podestów ruchomych.

Kurs trwa ok 70 godz. i jest zakończony egzaminem uprawniającym do wykonywania zawodu i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego zdobyte kompetencje. Stypendium szkoleniowe przysługujące uczestnikom projektu za cały okres trwania szkolenia wynosi ok. 460 zł. Kurs odbędzie się w Mysłowicach.

Po zdobyciu wiedzy teoretycznej przyjdzie czas na wykorzystanie jej w praktyce. Oferujemy 3 miesięczny płatny staż zawodowy.
Stypendium stażowe przysługujące uczestnikom projektu wynosi 1300zł/miesiąc.

Ponad to istnieje możliwość refundacji zwrotu kosztów dojazdu na spotkania/szkolenia/staż.

W czasie uczestnictwa w Projekcie zapewniamy wsparcie w formie spotkań z doradcą zawodowym i pośrednikiem pracy.

Uczestnikami projektu mogą zostać osoby bezrobotne powyżej 30 roku życia, bezrobotne/ bierne zawodowo, mieszkające w województwie śląskim należące do co najmniej jednej z poniższych grup:
1. powyżej 50 roku życia
2. z ukończonymi co najwyżej następującymi szkołami: liceum, technikum, zasadnicza szkoła zawodowa
3. kobiety (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieckiem)
4. niepełnosprawne

Jeśli jesteś zainteresowany innym szkoleniem– zadzwoń!

Chętnych prosimy o kontakt
telefoniczny: 32 615 09 78
e-mailowy: owis@interia.eu
lub w siedzibie OWIS-u: ul. Grunwaldzka 235,43-600 Jaworzno

Udział w projekcie jest bezpłatny i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.


Kosztorysowanie robót budowlanych

2018-03-23

Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych zaprasza na bezpłatne szkolenie - Kosztorysowanie robót budowlanych.

Kurs trwa ok 70 godz. i jest zakończony egzaminem uprawniającym do wykonywania zawodu i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego zdobyte kompetencje. Stypendium szkoleniowe przysługujące uczestnikom projektu za cały okres trwania szkolenia wynosi ok. 460 zł.

Po zdobyciu wiedzy teoretycznej przyjdzie czas na wykorzystanie jej w praktyce. Oferujemy 3 miesięczny płatny staż zawodowy.
Stypendium stażowe przysługujące uczestnikom projektu wynosi 1300zł/miesiąc.

Ponad to istnieje możliwość refundacji zwrotu kosztów dojazdu na spotkania/szkolenia/staż.

W czasie uczestnictwa w Projekcie zapewniamy wsparcie w formie spotkań z doradcą zawodowym i pośrednikiem pracy.

Uczestnikami projektu mogą zostać osoby bezrobotne powyżej 30 roku życia, bezrobotne/ bierne zawodowo, mieszkające w województwie śląskim należące do co najmniej jednej z poniższych grup:
1. powyżej 50 roku życia
2. z ukończonymi co najwyżej następującymi szkołami: liceum, technikum, zasadnicza szkoła zawodowa
3. kobiety (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieckiem)
4. niepełnosprawne

Jeśli jesteś zainteresowany innym szkoleniem– zadzwoń!

Chętnych prosimy o kontakt
telefoniczny: 32 615 09 78 
e-mailowy: owis@interia.eu
lub w siedzibie OWIS-u: ul. Grunwaldzka 235,43-600 Jaworzno

Udział w projekcie jest bezpłatny i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Opis projektu

2018-03-23

Główne Zadanie:

Ideą projektu jest poprawa kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa śląskiego i opolskiego, którzy ukończyli 25 rok życia.


Czas realizacji projektu:2018-02-19 do 2019-10-18


Cel Projektu:

Celem projektu jest poprawa kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa śląskiego i opolskiego, którzy ukończyli 25. rok życia, w tym pomóc im w nabyciu umiejętności korzystania z e-usług publicznych i komercyjnych, zwiększenie ich aktywnego iwszechstronnego korzystania z nowych technologii.

W ramach projektu po uprzedniej weryfikacji będą wybierane gminy, którym pomoc przewidziana w projekcie jest najbardziej potrzebna (tzn. zapotrzebowanie na dokształcenie osób z zakresu kompetencji cyfrowych) i przyznawane będą im fundusze na przeprowadzenie szkoleń oraz wynajęcie doświadczonej kadry trenerskiej. Jednocześnie będzie zwracana szczególna uwaga na to, aby maksymalnie wykorzystać lokalne zasoby osobowe i technologiczne grantobiorców.

Projekt będzie realizowany na terenie województwa śląskiego oraz opolskiego. Wsparciem w ramach projektu planuje się objąć 10000 osób w tym 82.04% osób zamieszkałych na terenie województwa śląskiego i 17.96% osób mieszkających na terenie województwa opolskiego. Różnice w udzielanym wsparciu wynikają z ilości osób zamieszkałych na terenach obu województw, a z przeprowadzonego wcześniej rozeznania wynika, że w obu województwach braki w kompetencjach cyfrowych są na podobnym poziomie. W założeniu projektu wsparcie obejmie minimum 100 gmin z województw objętych przedsięwzięciem.


Umiejętności które w ramach projektu nabędą uczestnicy:

1.podstawowe umiejętności informacyjne,

2.podstawowe umiejętności komunikacyjne z wykorzystaniem nowych technologii w tym korzystanie z serwisów społecznościowych, telefonowanie przez Internet oraz wysyłanie i odbieranie poczty internetowej,

3.rozwiązywanie podstawowych problemów w tym instalowania programów i aplikacji,

4.podstawowe umiejętności związane z oprogramowaniem,

5.korzystanie z usług publicznych w tym założenie konta w ePUAP i profilu zaufanego oraz wykorzystanie profilu zaufanego.

 

 

Projekt w ramach działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji

cyfrowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju RegionalnegoZapraszamy do udziału w projekcie!

2018-02-02

Uczestnikiem projektu może zostać każdy mieszkaniec województwa śląskiego, powyżej 30 roku życia, długotrwale bezrobotne/ bierne zawodowo, który należy do przynajmniej jednej z niżej podanych grup:
    • osoby o niskich kwalifikacjach,
    • osoby powyżej 50 roku życia,
    • osoby z niepełnosprawnościami,
    • kobiety (powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka).

Jeśli spełniasz powyższe warunki zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie.

OFERUJEMY:
    • spotkania z doradcą zawodowym oraz pośrednikiem pracy,
    • płatne szkolenia zawodowe,
    • płatne staże zawodowe,
    • zwrot kosztów dojazdu oraz zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną.
   

Jesteś zdecydowany? 

Wypełnij komplet dokumentów i dostarcz je do naszego biura.


Dalej się zastanawiasz?

Zapraszamy do kontaktu i rozwiejemy twoje wątpliwości.


Kontakt:

Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych (OWIS)
ul. Grunwaldzka 235, 43-600 Jaworzno
(III piętro, pok. 310, 313)

Tel. 32 615 09 78

Fax. 32 615 09 83


więcej

« 1 2 3 4 ...86 »
Kalendarium wydarzeń:
Znajdź nas na mapie:
Newsletter: