Menu:
Partnerzy:
Kontakt:
Ośrodek Wspierania
Inicjatyw Społecznych

ul. Grunwaldzka 235,
43-600 Jaworzno
(III piętro, pok. 310, 313)
Tel. 32 615 09 78
Fax. 32 615 09 83
skype: owis_jaworzno
www: www.owis.pl
e-mail: owis@interia.eu


Aktualności

IV ETAP KONKURSU DOTACYJNEGO

2016-12-30

Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych w Jaworznie ogłasza nabór pomysłów biznesowych na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych. 


Konkurs realizowany jest w ramach projektu pt.: „Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Nabór stanowi czwarty etap procedury konkursowej umożliwiającej otrzymanie dotacji na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych, w tym nowo utworzonych przedsiębiorstwach społecznych, w istniejących przedsiębiorstwach społecznych i w podmiotach ekonomii społecznej przekształcających się w przedsiębiorstwa społeczne. 

Pozytywne zakończenie procedury konkursowej wiąże się z uzyskaniem prawa do wsparcia finansowego w formie dotacji i/lub wsparcia pomostowego, pod warunkiem podpisania Umowy dotacyjnej i/lub umowy udzielenia wsparcia pomostowego.

Wnioskodawcy, których pomysły uzyskają pozytywną ocenę Komisji Oceny Wniosków otrzymają dodatkowo wsparcie w postaci m.in.: doradztwa ogólnego, doradztwa biznesowego, doradztwa specjalistycznego, szkoleń.

Wszystkie formy wsparcia są świadczone bezpłatnie.


Termin składania wniosków trwa 15 dni roboczych i upływa w dniu 13.02.2016 r. o godzinie 12:00. Jako termin złożenia w przypadku wysyłki pocztą uznaję się datę nadania. 

Zgłoszenie rekrutacyjne musi zostać złożone na Formularzu Pomysłu Biznesowego. 
Jeśli Wnioskodawca nie jest uczestnikiem projektu pt.: " Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej", konieczne jest dołączenie dokumentów, które można znaleźć w zakładce Do pobrania 

Dokumenty rekrutacyjne w zaklejonej kopercie z dopiskiemROWES – konkurs dotacyjnymożna składać osobiście w naszym biurze lub w biurze naszych partnerów:

Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych, ul. Grunwaldzka 235, 43-600 Jaworzno. (tel.: 32 615 09 78)

Centrum Społecznego Rozwoju, ul. Wyszyńskiego 8, 43-173 Łaziska Górne, (tel.: 32 720 23 16)

Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej, ul. Staromiejska 6/8, 40-013 Katowice, (tel.: 501 696 644)


Możliwa jest wysyłka również drogą pocztową. Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdą Państwo Regulaminie Przyznawania Dotacji Na Utworzenie Miejsc Pracy.

Zgłoś się do projektu

2016-11-15

"Nowe kompetencje - lepsze możliwości" to szansa właśnie dla Ciebie. Skorzystaj z płatnego stażu i podejmij nową pracę. 


Kto może skorzystać?

Osoby bezrobotne i bierne zawodowo, które ukończyły 30 r. życia, zamieszkujące m. Zabrze, m. Ruda Śląska, m. Jaworzno, powiat będziński, znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy z powodu przynależności do poniższych grup:
 • osób o niskich kwalifikacjach (wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne, liceum ogólnokształcące, technikum, zasadnicza szkoła zawodowa, 
 • osób z niepełnosprawnością
 • osób długotrwale bezrobotnych 
Co oferujemy?
 • Trening umiejętności zawodowych
 • Indywidualne konsultacje i poradnictwo zawodowe
 • Kurs komputerowy
 • Indywidualne poradnictwo psychologiczne
 • Szkolenia zawodowe
 • Płatne staże zawodowe
Rekrutacja trwa do 30 listopada, wypełnij komplet dokumentów i dostarcz do biura projektu:

m. Jaworzno i powiat będziński:

Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych (OWIS)
ul. Grunwaldzka 235, 43-600 Jaworzno
(III piętro, pok. 310, 313)

Tel. 32 615 09 78

Fax. 32 615 09 83

m. Zabrze i m. Ruda Śląska

Zabrzańskie Stowarzyszenie Kobiet i ich Rodzin
ul. Niedziałkowskiego 1, 41-800 Zabrze, tel. 509340279
e-mail: zabrzanskiekobiety@op.pl

Komplet dokumentów: 

Nowe kompetencje - lepsze możliwości

2016-11-15

KIM MOGĄ BYĆ UCZESTNICY PROJEKTU?

Osoby powyżej 30 roku życia z powiatu będzińskiego i Miasta Jaworzna, o niskich kwalifikacjach, zamieszkujących województwo śląskie w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego:

1. osoby bezrobotne, w tym:

 • osoby długotrwale bezrobotne
 • osoby powyżej 50 roku życia

2. osoby bierne zawodowo

3. osoby niepełnosprawne

Projekt obejmuje następujące wsparcie:

Analiza zasobów i umiejętności - IPD (obligatoryjne – obowiązkowe dla wszystkich): Spotkania indywidualne z doradcą zawodowym w wymiarze ok. 3 h na osobę, mające na celu analizę predyspozycji, ograniczeń, możliwości i aspiracji zawodowych, zdiagnozowanie potrzeb szkoleniowych i doradczych, wskazanie możliwości na rynku pracy, wyznaczenie celów zawodowych Uczestników(czek) Projektu. W rezultacie dla każdego Uczestnika(czki) Projektu przygotowany zostanie Indywidualny Plan Działania (IPD).

Indywidualne Poradnictwo Zawodowe(obligatoryjne – obowiązkowe dla wszystkich): Indywidualne poradnictwo zawodowe z Doradcą Zawodowym w zakresie wyboru zawodu zgodnego z umiejętnościami i możliwościami Uczestników(czek) oraz pomoc w planowaniu kariery zawodowej - 1 h na osobę.

Indywidualne Wsparcie Psychologiczne(obligatoryjne – obowiązkowe dla wszystkich): Spotkania indywidualne z psychologiem w wymiarze ok. 3h na osobę. Wsparcie będzie polegało na działaniach związanych ze zwiększeniem motywacji, zaangażowania zawodowego, kompetencji społecznych, zniwelowaniem negatywnych postaw wobec rynku pracy, przełamania barier.

Trening umiejętności zawodowych (obligatoryjny – obowiązkowy dla wszystkich). 5-cio dniowe szkolenie wyjazdowe. Wsparcie będzie miało na celu podniesienie kompetencji psychospołecznych, umiejętności interpersonalnych, zdolności adaptacji i kreatywności, asertywności i poruszania się po rynku pracy.

Szkolenia komputerowe z technologii informacyjno–komunikacyjnych (obligatoryjne – obowiązkowe dla wszystkich). Szkolenia w wymiarze 30 h (5 dni x 6h). Celem szkolenia jest doszkolenie m.in.: z zakresu wyszukiwanie informacji online z Internetu, ich ocena i zapis potrzebnych informacji (treść, pliki), komunikacja za pomocą narzędzi komunikacji elektronicznej (czat, poczta elektroniczna), MS Word – edytor tekstu wg poziomu uczestników(czek) projektu.

Szkolenia zawodowe trwające średnio 150 h. Wsparciem zostaną objęci Uczestnicy(czki) Projektu, u których zdiagnozowano potrzebę zdobycia nowych umiejętności. Rodzaj szkolenia zostanie wybrany na podstawie opracowanych IPD. Szkolenia będą dostosowane do potrzeb śląskiego rynku pracy. Wszystkie szkolenia zakończą się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu. Uczestnikom (czkom) Projektu przysługuje stypendium z tytułu uczestnictwa w szkoleniach orazrefundacja kosztów dojazdu!

Stypendium: 772,50 zł/m-ąc

Staże zawodowe. Forma ta polega na zapoznaniu z obowiązkami, które wykonuje się na danym stanowisku, a także poznaniu zasad pracy w konkretnej firmie pod okiem opiekuna stażu. Czas trwania stażu wynosi 3 miesiące, 40h/tydzień (w przypadku osób niepełnosprawnych – 35h/tydzień). Osobie odbywającej staż przysługują 2 dni wolne za każde 30 dni kalendarzowych odbytego stażu zawodowego. Dni wolnych udziela się na pisemny wniosek osoby odbywającej staż. Za dni wolne przysługuje stypendium. Uczestnikom(czkom) Projektu przysługuje stypendium z tytułu uczestnictwa w stażu, badanie lekarskie oraz refundacja kosztów dojazdu.

Wynagrodzenie stażysty: 1200 zł/m-ąc

Zapraszamy na cykl spotkań tematycznych dla NGO z Mysłowic

2016-09-26

OŚRODEK WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNYCH w Jaworznie

Zaprasza na cykl spotkań tematycznych
Regionalnego  Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej
w Mysłowicach, ul. Grunwaldzka 22 (I piętro wejście od Plac Wolności)

 06.10.2016 – 16:00 – 19:00
Zbiórki publiczne –ujęcie prawne, księgowe i podatkowe
- Justyna Bartosiewicz – doradca specjalistyczny w zakresie księgowo-podatkowym

    27.10.2016 – 16:00 19:00
Dobre praktyki – działalność odpłatna i gospodarcza w organizacjach pozarządowych
- Wioleta Hutniczak – animator ds. ekonomii społecznej

 
   14.11.2016 – 16:00 –19:00
Działalność odpłatna i gospodarcza w organizacjach pozarządowych – ujęcie prawne, księgowe i podatkowe
- dr Agata Błaszczyk – doradca specjalistyczny w zakresie prawno-podatkowym

  24.11.2016 – 16:00 – 19:00
Zmiany w ustawie prawa o stowarzyszeniach oraz w ustawie o działaniach pożytku publicznego i wolontariatu
- Tatiana Hapek – doradca kluczowy w zakresie ekonomii społecznej

 
 Projekt daje szansę na wsparcie i rozwój organizacji!

 Zgłoszenia przyjmujemy od pn. do pt. w godz. 8.00 – 15.00
telefonicznie 32 615 09 78; 793 991 321 mailowo: owis@interia.eu

 
 Realizatorzy: Lider: CENTRUM SPOŁECZNEGO ROZWOJU Partnerzy: DĄBROWA GÓRNICZA - MIASTO NA PRAWACH POWIATU; GLIWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU; FUNDACJA ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ w Katowicach OŚRODEK WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNYCH w Jaworznie

« 1 2 3 4 ...84 »
Kalendarium wydarzeń:
Znajdź nas na mapie:
Newsletter: