Menu:
Partnerzy:
Kontakt:
Ośrodek Wspierania
Inicjatyw Społecznych

ul. Grunwaldzka 235,
43-600 Jaworzno
(III piętro, pok. 310, 313)
Tel. 32 615 09 78
Fax. 32 615 09 83
skype: owis_jaworzno
www: www.owis.pl
e-mail: owis@interia.eu


Aktualności

Nowe kompetencje - lepsze możliwości

2016-11-15

KIM MOGĄ BYĆ UCZESTNICY PROJEKTU?

Osoby powyżej 30 roku życia z powiatu będzińskiego i Miasta Jaworzna, o niskich kwalifikacjach, zamieszkujących województwo śląskie w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego:

1. osoby bezrobotne, w tym:

  • osoby długotrwale bezrobotne
  • osoby powyżej 50 roku życia

2. osoby bierne zawodowo

3. osoby niepełnosprawne

Projekt obejmuje następujące wsparcie:

Analiza zasobów i umiejętności - IPD (obligatoryjne – obowiązkowe dla wszystkich): Spotkania indywidualne z doradcą zawodowym w wymiarze ok. 3 h na osobę, mające na celu analizę predyspozycji, ograniczeń, możliwości i aspiracji zawodowych, zdiagnozowanie potrzeb szkoleniowych i doradczych, wskazanie możliwości na rynku pracy, wyznaczenie celów zawodowych Uczestników(czek) Projektu. W rezultacie dla każdego Uczestnika(czki) Projektu przygotowany zostanie Indywidualny Plan Działania (IPD).

Indywidualne Poradnictwo Zawodowe(obligatoryjne – obowiązkowe dla wszystkich): Indywidualne poradnictwo zawodowe z Doradcą Zawodowym w zakresie wyboru zawodu zgodnego z umiejętnościami i możliwościami Uczestników(czek) oraz pomoc w planowaniu kariery zawodowej - 1 h na osobę.

Indywidualne Wsparcie Psychologiczne(obligatoryjne – obowiązkowe dla wszystkich): Spotkania indywidualne z psychologiem w wymiarze ok. 3h na osobę. Wsparcie będzie polegało na działaniach związanych ze zwiększeniem motywacji, zaangażowania zawodowego, kompetencji społecznych, zniwelowaniem negatywnych postaw wobec rynku pracy, przełamania barier.

Trening umiejętności zawodowych (obligatoryjny – obowiązkowy dla wszystkich). 5-cio dniowe szkolenie wyjazdowe. Wsparcie będzie miało na celu podniesienie kompetencji psychospołecznych, umiejętności interpersonalnych, zdolności adaptacji i kreatywności, asertywności i poruszania się po rynku pracy.

Szkolenia komputerowe z technologii informacyjno–komunikacyjnych (obligatoryjne – obowiązkowe dla wszystkich). Szkolenia w wymiarze 30 h (5 dni x 6h). Celem szkolenia jest doszkolenie m.in.: z zakresu wyszukiwanie informacji online z Internetu, ich ocena i zapis potrzebnych informacji (treść, pliki), komunikacja za pomocą narzędzi komunikacji elektronicznej (czat, poczta elektroniczna), MS Word – edytor tekstu wg poziomu uczestników(czek) projektu.

Szkolenia zawodowe trwające średnio 150 h. Wsparciem zostaną objęci Uczestnicy(czki) Projektu, u których zdiagnozowano potrzebę zdobycia nowych umiejętności. Rodzaj szkolenia zostanie wybrany na podstawie opracowanych IPD. Szkolenia będą dostosowane do potrzeb śląskiego rynku pracy. Wszystkie szkolenia zakończą się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu. Uczestnikom (czkom) Projektu przysługuje stypendium z tytułu uczestnictwa w szkoleniach orazrefundacja kosztów dojazdu!

Stypendium: 772,50 zł/m-ąc

Staże zawodowe. Forma ta polega na zapoznaniu z obowiązkami, które wykonuje się na danym stanowisku, a także poznaniu zasad pracy w konkretnej firmie pod okiem opiekuna stażu. Czas trwania stażu wynosi 3 miesiące, 40h/tydzień (w przypadku osób niepełnosprawnych – 35h/tydzień). Osobie odbywającej staż przysługują 2 dni wolne za każde 30 dni kalendarzowych odbytego stażu zawodowego. Dni wolnych udziela się na pisemny wniosek osoby odbywającej staż. Za dni wolne przysługuje stypendium. Uczestnikom(czkom) Projektu przysługuje stypendium z tytułu uczestnictwa w stażu, badanie lekarskie oraz refundacja kosztów dojazdu.

Wynagrodzenie stażysty: 1200 zł/m-ąc

Zapraszamy na cykl spotkań tematycznych dla NGO z Mysłowic

2016-09-26

OŚRODEK WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNYCH w Jaworznie

Zaprasza na cykl spotkań tematycznych
Regionalnego  Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej
w Mysłowicach, ul. Grunwaldzka 22 (I piętro wejście od Plac Wolności)

 06.10.2016 – 16:00 – 19:00
Zbiórki publiczne –ujęcie prawne, księgowe i podatkowe
- Justyna Bartosiewicz – doradca specjalistyczny w zakresie księgowo-podatkowym

    27.10.2016 – 16:00 19:00
Dobre praktyki – działalność odpłatna i gospodarcza w organizacjach pozarządowych
- Wioleta Hutniczak – animator ds. ekonomii społecznej

 
   14.11.2016 – 16:00 –19:00
Działalność odpłatna i gospodarcza w organizacjach pozarządowych – ujęcie prawne, księgowe i podatkowe
- dr Agata Błaszczyk – doradca specjalistyczny w zakresie prawno-podatkowym

  24.11.2016 – 16:00 – 19:00
Zmiany w ustawie prawa o stowarzyszeniach oraz w ustawie o działaniach pożytku publicznego i wolontariatu
- Tatiana Hapek – doradca kluczowy w zakresie ekonomii społecznej

 
 Projekt daje szansę na wsparcie i rozwój organizacji!

 Zgłoszenia przyjmujemy od pn. do pt. w godz. 8.00 – 15.00
telefonicznie 32 615 09 78; 793 991 321 mailowo: owis@interia.eu

 
 Realizatorzy: Lider: CENTRUM SPOŁECZNEGO ROZWOJU Partnerzy: DĄBROWA GÓRNICZA - MIASTO NA PRAWACH POWIATU; GLIWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU; FUNDACJA ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ w Katowicach OŚRODEK WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNYCH w Jaworznie

OGŁASZAMY TRZECI NABÓR POMYSŁÓW NA UTWORZENIE MIEJSC PRACY 16.09.2016

2016-09-19

Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej ogłasza nabór pomysłów na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.

Termin składania wniosków trwa 30 dni roboczych i upływa w dniu 28 październik 2016 roku o godzinie 12:00. Jako termin złożenia w przypadku wysyłki pocztą uznaje się datę wpływu.

Dowiedz się więcej i ściągnij dokumenty zgłoszeniowe: 

 

 

więcej

Zapraszamy na spotkanie tematyczne

2016-09-19


OŚRODEK WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNYCH w Jaworznie 
realizujący w partnerstwie projekt pn.
Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej
 
Zaprasza na spotkanie tematyczne : Zbiórki publiczne - ujęcie prawne, księgowe i podatkowe 

Spotkanie poprowadzi Justyna Bartosiewicz - doradca specjalistyczny w zakresie księgowo - podatkowym. 

 
Spotkanie odbędzie się: 06.10.2016 r.(czwartek) w godzinach od 16.00 do 19.00
MIEJSCE: Biuro Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Społecznych Mysłowice
ul. Grunwaldzka 22 w Mysłowicach (wejście od strony Placu Wolności 8. Po wejściu w bramę należy skręcić w prawo, do końca i schodami na 1 piętro)


Zapraszamy: 
Organizację pozarządowe
Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego
Spółdzielnie socjalne

Projekt daje szansę na wsparcie i rozwój organizacji!
 
Zgłoszenia przyjmujemy od pn. do pt. w godz. 9.00 – 15.00 
telefonicznie 32 615 09 78 lub mailowo: owis@interia.eu

« 1 2 3 4 5 ...85 »
Kalendarium wydarzeń:
Znajdź nas na mapie:
Newsletter: