Menu:
Partnerzy:
Kontakt:
Ośrodek Wspierania
Inicjatyw Społecznych

ul. Grunwaldzka 235,
43-600 Jaworzno
(III piętro, pok. 310, 313)
Tel. 32 615 09 78
Fax. 32 615 09 83
skype: owis_jaworzno
www: www.owis.pl
e-mail: owis@interia.eu


Aktualności

Opis projektu

2017-07-18

CEL PROJEKTU: 

Głównym celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo po 30 roku życia w najtrudniejszej sytuacji na rynku pacy. 

UCZESTNICY:

W projekcie mogą wziąć udział osoby spełniające łącznie wymienione niżej warunki:
    • ukończony 30-ty rok życia,
    • zamieszkiwanie na terenie województwa śląskiego, 
    • osoby długotrwale bezrobotne/bierne zawodowo, 
oraz należące do co najmniej jednej z poniższych grup:
    • osoby o niskich kwalifikacjach,
    • osoby powyżej 50 roku życia,
    • osoby z niepełnosprawnościami,
    • kobiety (powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka).

WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU:

1) Przygotowanie z doradcą zawodowym Indywidualnego Planu Działania (IPD) - proces aktywizacji uczestnika rozpocznie identyfikacja potrzeb podczas indywidualnych sesji z doradcą zawodowym. Identyfikacja obejmie określenie możliwości każdego uczestnika w zakresie doskonalenia zawodowego, rozpoznanie stopnia oddalenia od rynku pracy, aktualnego stanu wiedzy, doświadczenia, zdolności i przeciwwskazań do wykonywania określonych zawodów. Efektem tych działań będzie opracowanie przez doradcę osobistego programu poszukiwania zatrudnienia, zawierającego działania dostosowane do każdego uczestnika. Aby realnie zwiększyć szanse uczestnika projektu na zatrudnienie, działania w ramach IPD będą ściśle powiązane z potrzebami rynku pracy w województwie. Dzięki aktywnemu udziałowi w tworzeniu IPD, każdy uczestnik dokładnie pozna ustaloną dla niego ścieżkę aktywizacji i będzie świadomy konieczności angażowania się w realizację obranych celów. W ciągu trwania projektu doradca zawodowy będzie prowadzić stały monitoring IPD uczestnika by zapewnić modyfikację Planu zależnie od zmian mających wpływ na jego realizację.

2) Spotkania z pośrednikiem pracy- na każdym etapie realizacji projektu, uczestnikowi zapewniony zostanie stały dostęp do usług pośrednictwa pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z jego kwalifikacjami i kompetencjami. Pośrednik przygotuje uczestnika do poruszania się po rynku pracy m. in. do udziału w procesach rekrutacyjnych (wsparcie w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych, symulacja rozmów kwalifikacyjnych), będzie prezentował uczestnikowi oferty pracy adekwatne do nabywanych kwalifikacji zawodowych oraz doświadczenia, a także będzie inicjował kontakty uczestnika z lokalnymi i regionalnymi pracodawcami.

3) Szkolenia zawodowe- część uczestników, u których obok braku doświadczenia zawodowego będzie brak odpowiednich kwalifikacji zawodowych otrzyma wsparcie w postaci wysokiej jakości szkoleń. Ich celem będzie podwyższenie i dostosowanie kwalifikacji zawodowych uczestnika do specyfiki lokalnego rynku pracy. W czasie szkolenia zawodowego uczestnik otrzyma stypendium zawodowe oraz może się starać o zwrot kosztów dojazdu na zajęcia a także zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub osoba zależną.

4) Staże zawodowe-  wszyscy uczestnicy projektu wezmą udział w 3 lub 6 miesięcznych stażach zawodowych podczas których wykorzystają posiadane kwalifikacje w rzeczywistym miejscu pracy (pod okiem opiekuna stażu), nabędą praktyczne umiejętności do wykonywania pracy oraz przełamią bierne postawy. Podczas trwania stażu uczestnikom przysługuje stypendium stażowe w wysokości 1300 zł miesięcznie, a także zwrot kosztów dojazdu na staż a także zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub osoba zależną.

 


więcej

Zapraszamy na dyżury animatora i doradcy kluczowego ROWES

2017-01-03

Zapraszamy na dyżury animatora i doradcy kluczowego ROWES


 

OŚRODEK WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNYCH w Jaworznie 

realizujący w partnerstwie projekt pn.

Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej

 

Zaprasza na dyżury

z animatorem i doradcą kluczowym ROWES


Styczeń 2017:

03.01.2017 - 09:00-15:00
10.01.2017 - 09:00- 15:00
23.01.2017 - 12:00-15:00
24.01.2017 - 09:00-15:00
26.01.2017 - 09:00-15:00
31.01.2017 - 09:00-15:00

 

 

MIEJSCE: Biuro Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Społecznych Mysłowice

ul. Grunwaldzka 22 (I piętro wejście od Plac Wolności 8) w Mysłowicach

 

Projekt daje szansę na wsparcie i rozwój organizacji! 

Zgłoszenia przyjmujemy od pn. do pt. w godz. 8.00 – 15.00

telefonicznie 32 615 09 78; 604 188 677; mailowo: owis@interia.eu

 

Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 

Realizatorzy: Lider: CENTRUM SPOŁECZNEGO ROZWOJU Partnerzy: DĄBROWA GÓRNICZA - MIASTO NA PRAWACH POWIATU; GLIWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU; FUNDACJA ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ w Katowicach OŚRODEK WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNYCH w Jaworznie

IV ETAP KONKURSU DOTACYJNEGO

2016-12-30

Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych w Jaworznie ogłasza nabór pomysłów biznesowych na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych. 


Konkurs realizowany jest w ramach projektu pt.: „Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Nabór stanowi czwarty etap procedury konkursowej umożliwiającej otrzymanie dotacji na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych, w tym nowo utworzonych przedsiębiorstwach społecznych, w istniejących przedsiębiorstwach społecznych i w podmiotach ekonomii społecznej przekształcających się w przedsiębiorstwa społeczne. 

Pozytywne zakończenie procedury konkursowej wiąże się z uzyskaniem prawa do wsparcia finansowego w formie dotacji i/lub wsparcia pomostowego, pod warunkiem podpisania Umowy dotacyjnej i/lub umowy udzielenia wsparcia pomostowego.

Wnioskodawcy, których pomysły uzyskają pozytywną ocenę Komisji Oceny Wniosków otrzymają dodatkowo wsparcie w postaci m.in.: doradztwa ogólnego, doradztwa biznesowego, doradztwa specjalistycznego, szkoleń.

Wszystkie formy wsparcia są świadczone bezpłatnie.


Termin składania wniosków trwa 15 dni roboczych i upływa w dniu 13.02.2016 r. o godzinie 12:00. Jako termin złożenia w przypadku wysyłki pocztą uznaję się datę nadania. 

Zgłoszenie rekrutacyjne musi zostać złożone na Formularzu Pomysłu Biznesowego. 
Jeśli Wnioskodawca nie jest uczestnikiem projektu pt.: " Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej", konieczne jest dołączenie dokumentów, które można znaleźć w zakładce Do pobrania 

Dokumenty rekrutacyjne w zaklejonej kopercie z dopiskiemROWES – konkurs dotacyjnymożna składać osobiście w naszym biurze lub w biurze naszych partnerów:

Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych, ul. Grunwaldzka 235, 43-600 Jaworzno. (tel.: 32 615 09 78)

Centrum Społecznego Rozwoju, ul. Wyszyńskiego 8, 43-173 Łaziska Górne, (tel.: 32 720 23 16)

Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej, ul. Staromiejska 6/8, 40-013 Katowice, (tel.: 501 696 644)


Możliwa jest wysyłka również drogą pocztową. Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdą Państwo Regulaminie Przyznawania Dotacji Na Utworzenie Miejsc Pracy.

Zgłoś się do projektu

2016-11-15

"Nowe kompetencje - lepsze możliwości" to szansa właśnie dla Ciebie. Skorzystaj z płatnego stażu i podejmij nową pracę. 


Kto może skorzystać?

Osoby bezrobotne i bierne zawodowo, które ukończyły 30 r. życia, zamieszkujące m. Zabrze, m. Ruda Śląska, m. Jaworzno, powiat będziński, znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy z powodu przynależności do poniższych grup:
  • osób o niskich kwalifikacjach (wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne, liceum ogólnokształcące, technikum, zasadnicza szkoła zawodowa, 
  • osób z niepełnosprawnością
  • osób długotrwale bezrobotnych 
Co oferujemy?
  • Trening umiejętności zawodowych
  • Indywidualne konsultacje i poradnictwo zawodowe
  • Kurs komputerowy
  • Indywidualne poradnictwo psychologiczne
  • Szkolenia zawodowe
  • Płatne staże zawodowe
Rekrutacja trwa do 30 listopada, wypełnij komplet dokumentów i dostarcz do biura projektu:

m. Jaworzno i powiat będziński:

Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych (OWIS)
ul. Grunwaldzka 235, 43-600 Jaworzno
(III piętro, pok. 310, 313)

Tel. 32 615 09 78

Fax. 32 615 09 83

m. Zabrze i m. Ruda Śląska

Zabrzańskie Stowarzyszenie Kobiet i ich Rodzin
ul. Niedziałkowskiego 1, 41-800 Zabrze, tel. 509340279
e-mail: zabrzanskiekobiety@op.pl

Komplet dokumentów: 

« 1 2 3 4 5 ...86 »
Kalendarium wydarzeń:
Znajdź nas na mapie:
Newsletter: