Menu:
Partnerzy:
Kontakt:
Ośrodek Wspierania
Inicjatyw Społecznych

ul. Grunwaldzka 235,
43-600 Jaworzno
(III piętro, pok. 310, 313)
Tel. 32 615 09 78
Fax. 32 615 09 83
skype: owis_jaworzno
www: www.owis.pl
e-mail: owis@interia.eu

Godziny otwarcia:
Dni robocze od 8:00-15:00


Aktualności

Kosztorysowanie robót budowlanych

2018-03-23

Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych zaprasza na bezpłatne szkolenie - Kosztorysowanie robót budowlanych.

Kurs trwa ok 70 godz. i jest zakończony egzaminem uprawniającym do wykonywania zawodu i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego zdobyte kompetencje. Stypendium szkoleniowe przysługujące uczestnikom projektu za cały okres trwania szkolenia wynosi ok. 460 zł.

Po zdobyciu wiedzy teoretycznej przyjdzie czas na wykorzystanie jej w praktyce. Oferujemy 3 miesięczny płatny staż zawodowy.
Stypendium stażowe przysługujące uczestnikom projektu wynosi 1300zł/miesiąc.

Ponad to istnieje możliwość refundacji zwrotu kosztów dojazdu na spotkania/szkolenia/staż.

W czasie uczestnictwa w Projekcie zapewniamy wsparcie w formie spotkań z doradcą zawodowym i pośrednikiem pracy.

Uczestnikami projektu mogą zostać osoby bezrobotne powyżej 30 roku życia, bezrobotne/ bierne zawodowo, mieszkające w województwie śląskim należące do co najmniej jednej z poniższych grup:
1. powyżej 50 roku życia
2. z ukończonymi co najwyżej następującymi szkołami: liceum, technikum, zasadnicza szkoła zawodowa
3. kobiety (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieckiem)
4. niepełnosprawne

Jeśli jesteś zainteresowany innym szkoleniem– zadzwoń!

Chętnych prosimy o kontakt
telefoniczny: 32 615 09 78 
e-mailowy: owis@interia.eu
lub w siedzibie OWIS-u: ul. Grunwaldzka 235,43-600 Jaworzno

Udział w projekcie jest bezpłatny i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Opis projektu

2018-03-23

Główne Zadanie:

Ideą projektu jest poprawa kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa śląskiego i opolskiego, którzy ukończyli 25 rok życia.


Czas realizacji projektu:2018-02-19 do 2019-10-18


Cel Projektu:

Celem projektu jest poprawa kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa śląskiego i opolskiego, którzy ukończyli 25. rok życia, w tym pomóc im w nabyciu umiejętności korzystania z e-usług publicznych i komercyjnych, zwiększenie ich aktywnego iwszechstronnego korzystania z nowych technologii.

W ramach projektu po uprzedniej weryfikacji będą wybierane gminy, którym pomoc przewidziana w projekcie jest najbardziej potrzebna (tzn. zapotrzebowanie na dokształcenie osób z zakresu kompetencji cyfrowych) i przyznawane będą im fundusze na przeprowadzenie szkoleń oraz wynajęcie doświadczonej kadry trenerskiej. Jednocześnie będzie zwracana szczególna uwaga na to, aby maksymalnie wykorzystać lokalne zasoby osobowe i technologiczne grantobiorców.

Projekt będzie realizowany na terenie województwa śląskiego oraz opolskiego. Wsparciem w ramach projektu planuje się objąć 10000 osób w tym 82.04% osób zamieszkałych na terenie województwa śląskiego i 17.96% osób mieszkających na terenie województwa opolskiego. Różnice w udzielanym wsparciu wynikają z ilości osób zamieszkałych na terenach obu województw, a z przeprowadzonego wcześniej rozeznania wynika, że w obu województwach braki w kompetencjach cyfrowych są na podobnym poziomie. W założeniu projektu wsparcie obejmie minimum 100 gmin z województw objętych przedsięwzięciem.


Umiejętności które w ramach projektu nabędą uczestnicy:

1.podstawowe umiejętności informacyjne,

2.podstawowe umiejętności komunikacyjne z wykorzystaniem nowych technologii w tym korzystanie z serwisów społecznościowych, telefonowanie przez Internet oraz wysyłanie i odbieranie poczty internetowej,

3.rozwiązywanie podstawowych problemów w tym instalowania programów i aplikacji,

4.podstawowe umiejętności związane z oprogramowaniem,

5.korzystanie z usług publicznych w tym założenie konta w ePUAP i profilu zaufanego oraz wykorzystanie profilu zaufanego.

 

 

Projekt w ramach działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji

cyfrowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju RegionalnegoZapraszamy do udziału w projekcie!

2018-02-02

Uczestnikiem projektu może zostać każdy mieszkaniec województwa śląskiego, powyżej 30 roku życia, długotrwale bezrobotne/ bierne zawodowo, który należy do przynajmniej jednej z niżej podanych grup:
    • osoby o niskich kwalifikacjach,
    • osoby powyżej 50 roku życia,
    • osoby z niepełnosprawnościami,
    • kobiety (powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka).

Jeśli spełniasz powyższe warunki zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie.

OFERUJEMY:
    • spotkania z doradcą zawodowym oraz pośrednikiem pracy,
    • płatne szkolenia zawodowe,
    • płatne staże zawodowe,
    • zwrot kosztów dojazdu oraz zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną.
   

Jesteś zdecydowany? 

Wypełnij komplet dokumentów i dostarcz je do naszego biura.


Dalej się zastanawiasz?

Zapraszamy do kontaktu i rozwiejemy twoje wątpliwości.


Kontakt:

Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych (OWIS)
ul. Grunwaldzka 235, 43-600 Jaworzno
(III piętro, pok. 310, 313)

Tel. 32 615 09 78

Fax. 32 615 09 83


więcej

Opis projektu

2017-07-18

CEL PROJEKTU: 

Głównym celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo po 30 roku życia w najtrudniejszej sytuacji na rynku pacy. 

UCZESTNICY:

W projekcie mogą wziąć udział osoby spełniające łącznie wymienione niżej warunki:
    • ukończony 30-ty rok życia,
    • zamieszkiwanie na terenie województwa śląskiego, 
    • osoby długotrwale bezrobotne/bierne zawodowo, 
oraz należące do co najmniej jednej z poniższych grup:
    • osoby o niskich kwalifikacjach,
    • osoby powyżej 50 roku życia,
    • osoby z niepełnosprawnościami,
    • kobiety (powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka).

WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU:

1) Przygotowanie z doradcą zawodowym Indywidualnego Planu Działania (IPD) - proces aktywizacji uczestnika rozpocznie identyfikacja potrzeb podczas indywidualnych sesji z doradcą zawodowym. Identyfikacja obejmie określenie możliwości każdego uczestnika w zakresie doskonalenia zawodowego, rozpoznanie stopnia oddalenia od rynku pracy, aktualnego stanu wiedzy, doświadczenia, zdolności i przeciwwskazań do wykonywania określonych zawodów. Efektem tych działań będzie opracowanie przez doradcę osobistego programu poszukiwania zatrudnienia, zawierającego działania dostosowane do każdego uczestnika. Aby realnie zwiększyć szanse uczestnika projektu na zatrudnienie, działania w ramach IPD będą ściśle powiązane z potrzebami rynku pracy w województwie. Dzięki aktywnemu udziałowi w tworzeniu IPD, każdy uczestnik dokładnie pozna ustaloną dla niego ścieżkę aktywizacji i będzie świadomy konieczności angażowania się w realizację obranych celów. W ciągu trwania projektu doradca zawodowy będzie prowadzić stały monitoring IPD uczestnika by zapewnić modyfikację Planu zależnie od zmian mających wpływ na jego realizację.

2) Spotkania z pośrednikiem pracy- na każdym etapie realizacji projektu, uczestnikowi zapewniony zostanie stały dostęp do usług pośrednictwa pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z jego kwalifikacjami i kompetencjami. Pośrednik przygotuje uczestnika do poruszania się po rynku pracy m. in. do udziału w procesach rekrutacyjnych (wsparcie w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych, symulacja rozmów kwalifikacyjnych), będzie prezentował uczestnikowi oferty pracy adekwatne do nabywanych kwalifikacji zawodowych oraz doświadczenia, a także będzie inicjował kontakty uczestnika z lokalnymi i regionalnymi pracodawcami.

3) Szkolenia zawodowe- część uczestników, u których obok braku doświadczenia zawodowego będzie brak odpowiednich kwalifikacji zawodowych otrzyma wsparcie w postaci wysokiej jakości szkoleń. Ich celem będzie podwyższenie i dostosowanie kwalifikacji zawodowych uczestnika do specyfiki lokalnego rynku pracy. W czasie szkolenia zawodowego uczestnik otrzyma stypendium zawodowe oraz może się starać o zwrot kosztów dojazdu na zajęcia a także zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub osoba zależną.

4) Staże zawodowe-  wszyscy uczestnicy projektu wezmą udział w 3 lub 6 miesięcznych stażach zawodowych podczas których wykorzystają posiadane kwalifikacje w rzeczywistym miejscu pracy (pod okiem opiekuna stażu), nabędą praktyczne umiejętności do wykonywania pracy oraz przełamią bierne postawy. Podczas trwania stażu uczestnikom przysługuje stypendium stażowe w wysokości 1300 zł miesięcznie, a także zwrot kosztów dojazdu na staż a także zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub osoba zależną.

 


więcej

« 1 2 3 4 5 ...92 »
Kalendarium wydarzeń:
Znajdź nas na mapie:
Newsletter: