Menu:
Partnerzy:
Kontakt:
Ośrodek Wspierania
Inicjatyw Społecznych

ul. Grunwaldzka 235,
43-600 Jaworzno
(III piętro, pok. 310, 313)
Tel. 32 615 09 78
Fax. 32 615 09 83
skype: owis_jaworzno
www: www.owis.pl
e-mail: owis@interia.eu

Godziny otwarcia:
Dni robocze od 8:00-15:00


Aktualności

Nasze cele


Celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz bezradności społecznej a w szczególności:


 1. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań na rzecz demokracji i pokoju,
 2. Działanie na rzecz upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
 3. Promowanie postaw tolerancji wobec innych kultur, religii, narodowości, orientacji seksualnych i innych mniejszości,
 4. Działania na rzecz swobodnego dostępu do informacji i edukacji, w tym także edukacji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między Społeczeństwami,
 5. Promowanie kultury i sztuki,
 6. Wspieranie społecznej i zawodowej aktywności obywateli, w tym między innymi takich grup społecznych jak: osoby niepełnosprawne, seniorzy, bezdomni, bezrobotni, dzieci, kobiety, młodzież oraz inne grupy społeczne wymagające wsparcia,
 7. Wspieranie edukacyjno-informacyjne organizacji pozarządowych,
 8. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i inicjatyw gospodarczych,
 9. Działania na rzecz przeciwdziałania bezrobociu i ograniczania jego skutków,
 10. Podejmowanie działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich,
 11. Promowanie i wspieranie rozwoju turystyki (w tym turystyki socjalnej) i agroturystyki oraz podejmowanie działań na rzecz przedsięwzięć turystycznych,
 12. Wspieranie profilaktyki uzależnień i rozwiązywanie problemów związanych z uzależnieniami (m.in. od alkoholu, narkotyków, Internetu),
 13. Promowanie zdrowia i zdrowego stylu życia, rekreacji i kultury fizycznej,
 14. Wspieranie edukacji i wychowania,
 15. Działalność oświatowa na rzecz dzieci i młodzieży,

więcej

Wykorzystaj szansę! aktywizacja zawodowa osób do 25 roku życiaProjekt jest odpowiedzią na potrzeby młodzieży, która chce podjąć zatrudnienie po lub jeszcze w trakcie nauki.

Młodym osobom pomimo entuzjastycznego podejścia, często brakuje dostatecznego przygotowania zawodowego czy znajomości języków obcych. Zbyt wygórowane oczekiwania oraz nierealistyczne wyobrażenie o rynku pracy z jednej strony, a z drugiej brak wiary we własne możliwości, stoją na drodze do osiągnięcia celu, jakim jest znalezienie odpowiedniej posady.

Głównym celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych, umiejętności językowych, umiejętności poruszania się na rynku pracy oraz wzrost motywacji do poszukiwania pracy

więcej

O projekcie


Nikt nie zakwestionuje tezy, żeby organizacja była skuteczna, musi być odpowiednio przygotowana – musi osiągnąć pewien poziom profesjonalizmu i rozwoju. Projekt „Profesjonalizm = skuteczność” wychodzi naprzeciw potrzebom III sektora działających w nim śląskich organizacji. OWIS jako doświadczona jednostka, specjalizująca się w pozyskiwaniu środków z różnych źródeł oraz mająca ponad 10 letnie doświadczenie wprowadzeniu organizacji pozarządowej pragnie podzielić się swoją wiedzą z innymi, chcącymi rozwijać się organizacjami z regionu Śląska.

Chcąc zmaksymalizować efekty, OWIS realizuje projekt w partnerstwie z jedną z czołowych śląskich NGO – KAFOS z Katowic. Tym samym mamy nadzieję, że połączenie dwóch prężnie działających organizacji będzie miało bezpośrednie przełożenie na jakość i efektywność oferowanych w projekcie szkoleń i doradztwa, które prowadzone będzie wyłącznie przez wieloletnich praktyków i specjalistów z danej dziedziny. Wierzymy, że tylko profesjonalne podejście zapewni należytą skuteczność. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami projektu. Już dziś możesz zgłosić chęć udziału w wybranym szkoleniu bądź umówić się z doradcą / coachem.

więcej

O projekcie


Nikt nie zakwestionuje tezy, żeby organizacja była skuteczna, musi być odpowiednio przygotowana – musi osiągnąć pewien poziom profesjonalizmu i rozwoju. Projekt „Profesjonalizm = skuteczność” wychodzi naprzeciw potrzebom III sektora działających w nim śląskich organizacji. OWIS jako doświadczona jednostka, specjalizująca się w pozyskiwaniu środków z różnych źródeł oraz mająca ponad 10 letnie doświadczenie wprowadzeniu organizacji pozarządowej pragnie podzielić się swoją wiedzą z innymi, chcącymi rozwijać się organizacjami z regionu Śląska.

Chcąc zmaksymalizować efekty, OWIS realizuje projekt w partnerstwie z jedną z czołowych śląskich NGO – KAFOS z Katowic. Tym samym mamy nadzieję, że połączenie dwóch prężnie działających organizacji będzie miało bezpośrednie przełożenie na jakość i efektywność oferowanych w projekcie szkoleń i doradztwa, które prowadzone będzie wyłącznie przez wieloletnich praktyków i specjalistów z danej dziedziny. Wierzymy, że tylko profesjonalne podejście zapewni należytą skuteczność. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami projektu. Już dziś możesz zgłosić chęć udziału w wybranym szkoleniu bądź umówić się z doradcą / coachem.

więcej

« 1...82 83 84 85 86 87 88 ...89 »
Kalendarium wydarzeń:
Znajdź nas na mapie:
Newsletter: