Menu:
Partnerzy:
Kontakt:
Ośrodek Wspierania
Inicjatyw Społecznych

ul. Grunwaldzka 235,
43-600 Jaworzno
(III piętro, pok. 310, 313)
Tel. 32 615 09 78
Fax. 32 615 09 83
skype: owis_jaworzno
www: www.owis.pl
e-mail: owis@interia.eu

Godziny otwarcia:
Dni robocze od 8:00-15:00


Aktualności

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

2010-12-23


Informujemy, że najlepsze oferty na przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu „Wykorzystaj szansę! – aktywizacja zawodowa osób do 25 roku życia” zostały wybrane.

Jednocześnie pragniemy poinformować, że w ramach szkolenia „Projektant stron internetowych (webmaster) z elementami grafiki komputerowej” nie został wyłoniony Wykonawca, ze względu na niespełnienie warunków cenowych przez wszystkich składających ofertę. W związku z tym, zapytanie zostanie powtórzone w styczniu 2011 roku.

Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych pragnie również przypomnieć, że ilość szkoleń w poszczególnych tematach uzależniona jest od wyników rekrutacji i deklaracji przyszłych beneficjentów projektu.

Szczegółowe informacje na temat przebiegu wyboru ofert oraz wybranych wykonawcach znajdują się w protokole

więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE

2010-12-07

Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych w Jaworznie, w związku z realizacją projektu „Wykorzystaj szansę! – aktywizacja zawodowa osób do 25 roku życia” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 6.1.1. „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do składania ofert w zakresie przeprowadzenia szkoleń zawodowych, zgodnie z zapytaniem ofertowym zamieszczonym poniżej.

UWAGA:

 
 • Zgodnie z założeniami projektu, jego uczestnicy mają do wyboru JEDEN z powyższych tematów szkoleń, w związku z czym liczba przeprowadzonych szkoleń uzależniona jest od rejestrowanego w formularzach zgłoszeniowych zapotrzebowania Beneficjentów zgłaszających się do udziału w Projekcie.

 • Uczestnicy projektu to osoby zamieszkałe na terenie powiatu będzińskiego, miasta Sosnowiec lub Jaworzna (rekrutacja w trakcie), dlatego Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji miejsca przeprowadzenia szkolenia w przypadku, kiedy zrekrutowana grupa szkoleniowa nie wyrazi chęci dojazdów do proponowanego w Formularzu oferty, np. z uwagi na odległość, czas trwania dojazdu, konieczność przesiadek. Dodatkowo dopuszcza się organizację szkoleń zawodowych w Katowicach, jako centralnym punkcie regionu.

Bliższych informacji udziela Biuro Projektu – Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych, ul.Grunwaldzka 235, III piętro, pok. 310 lub telefonicznie, pod numerem 32 615 09 78.

więcej

Publikacje


OWIS prowadzi aktywną działalność publikacyjną

więcej

Nasze cele


Celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz bezradności społecznej a w szczególności:


 1. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań na rzecz demokracji i pokoju,
 2. Działanie na rzecz upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
 3. Promowanie postaw tolerancji wobec innych kultur, religii, narodowości, orientacji seksualnych i innych mniejszości,
 4. Działania na rzecz swobodnego dostępu do informacji i edukacji, w tym także edukacji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między Społeczeństwami,
 5. Promowanie kultury i sztuki,
 6. Wspieranie społecznej i zawodowej aktywności obywateli, w tym między innymi takich grup społecznych jak: osoby niepełnosprawne, seniorzy, bezdomni, bezrobotni, dzieci, kobiety, młodzież oraz inne grupy społeczne wymagające wsparcia,
 7. Wspieranie edukacyjno-informacyjne organizacji pozarządowych,
 8. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i inicjatyw gospodarczych,
 9. Działania na rzecz przeciwdziałania bezrobociu i ograniczania jego skutków,
 10. Podejmowanie działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich,
 11. Promowanie i wspieranie rozwoju turystyki (w tym turystyki socjalnej) i agroturystyki oraz podejmowanie działań na rzecz przedsięwzięć turystycznych,
 12. Wspieranie profilaktyki uzależnień i rozwiązywanie problemów związanych z uzależnieniami (m.in. od alkoholu, narkotyków, Internetu),
 13. Promowanie zdrowia i zdrowego stylu życia, rekreacji i kultury fizycznej,
 14. Wspieranie edukacji i wychowania,
 15. Działalność oświatowa na rzecz dzieci i młodzieży,

więcej

« 1...84 85 86 87 88 89 90 ...92 »
Kalendarium wydarzeń:
Znajdź nas na mapie:
Newsletter: