Menu:
Partnerzy:
Kontakt:
Ośrodek Wspierania
Inicjatyw Społecznych

ul. Grunwaldzka 235,
43-600 Jaworzno
(III piętro, pok. 310, 313)
Tel. 32 615 09 78
Fax. 32 615 09 83
skype: owis_jaworzno
www: www.owis.pl
e-mail: owis@interia.eu

Godziny otwarcia:
Dni robocze od 8:00-15:00


Strona główna / O nas /O nas / Dane stowarzyszenia

O nas

Dane stowarzyszenia


Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych(OWIS)jest stowarzyszeniem, które poprzez realizację projektów szkoleniowych finansowanych głównie ze środków unijnych,przeciwdziała wykluczeniu społecznemu oraz bezradności społecznej oraz w aktywny sposób przyczynia się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Stowarzyszenie powstało w 1999 roku i wciągu zaledwie kilku lat stało się profesjonalnym ośrodkiem, zyskując tym samym nowych członków, działaczy, partnerów i fundatorów.

Obecnie jesteśmy jedną z najprężniej działających organizacji nie tylko w Jaworznie, ale też na Śląsku. Realizujemy projekty w różnych obszarach, adresowane do różnych grup społecznych.


Celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz bezradności społecznej a w szczególności:

 1. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań na rzecz demokracji i pokoju,
 2. Działanie na rzecz upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
 3. Promowanie postaw tolerancji wobec innych kultur, religii, narodowości, orientacji seksualnych i innych mniejszości,
 4. Działania na rzecz swobodnego dostępu do informacji i edukacji, w tym także edukacji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między Społeczeństwami,
 5. Promowanie kultury i sztuki,
 6. Wspieranie społecznej i zawodowej aktywności obywateli, w tym między innymi takich grup społecznych jak: osoby niepełnosprawne, seniorzy, bezdomni, bezrobotni, dzieci, kobiety, młodzież oraz inne grupy społeczne wymagające wsparcia,
 7. Wspieranie edukacyjno-informacyjne organizacji pozarządowych,
 8. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i inicjatyw gospodarczych,
 9. Działania na rzecz przeciwdziałania bezrobociu i ograniczania jego skutków,
 10. Podejmowanie działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich,
 11. Promowanie i wspieranie rozwoju turystyki (w tym turystyki socjalnej) i agroturystyki oraz podejmowanie działań na rzecz przedsięwzięć turystycznych,
 12. Wspieranie profilaktyki uzależnień i rozwiązywanie problemów związanych z uzależnieniami (m.in. od alkoholu, narkotyków, Internetu),
 13. Promowanie zdrowia i zdrowego stylu życia, rekreacji i kultury fizycznej,
 14. Wspieranie edukacji i wychowania,
 15. Działalność oświatowa na rzecz dzieci i młodzieży,

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjno-promocyjnej i edukacyjno-szkoleniowej,
 2. Wspieranie i promowanie działalności organizacji pozarządowych,
 3. Organizowanie przedsięwzięć służących rozwojowi Stowarzyszenia,
 4. Utrzymywanie kontaktów i wymianę doświadczeń z pokrewnymi organizacjami i instytucjami w kraju i za granicą,
 5. Organizowanie opieki nad osobami starszymi, chorymi i dziećmi,
 6. Promowanie nowoczesnych technologii informacyjnych,
 7. Współpracę z władzami państwowymi, samorządowymi, unijnymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu zainteresowanymi rozwojem społeczeństwa obywatelskiego,
 8. Gromadzenie, aktualizację, wymianę i upowszechnianie kompleksowej wiedzy i doświadczeń na temat organizacji pozarządowych i instytucji, wdrażanych projektów, sposobów ich finansowania, inicjatyw podejmowanych przez organizację,
 9. Organizację i prowadzenie biura, placówek i ośrodków specjalistycznych,
 10. Prowadzenie konsultacji i działalności doradczej dla organizacji pozarządowych, innych instytucji i osób fizycznych,
 11. Organizowanie m.in.: spotkań, konferencji, warsztatów, wykładów, wyjazdów studyjnych, wycieczek,
 12. Udzielanie członkom stowarzyszenia, ubogim i bezrobotnym pomocy prawnej i finansowej,
 13. Prowadzenie działalności gospodarczej w rozmiarach służących realizacji celów statutowych,
 14. Opracowywanie i realizację projektów w zakresie obejmującym działalność statutową.

Zarząd Stowarzyszenia

Prezes Zarządu:
Zdzisława Garbat

Regon:276635859
NIP:632-17-75-073
KRS:0000019935

OWIS posiada status instytucji szkoleniowej.
Nr rejestru instytucji szkoleniowych WUP Katowice - 2.24/00135/2006

 wstecz

Kalendarium wydarzeń:
Znajdź nas na mapie:
Newsletter: