Jesteś tutaj: Zamówienia publiczne Zaproszenie do złożenia ofert cenowych na usługi psychologiczne dla uczestników/czek projektu (seniorzy + opiekunowie) oraz ocenę predyspozycji kandydatów/tek do usług asystenckich dla osób niepełnosprawnych.

Zaproszenie do złożenia ofert cenowych na usługi psychologiczne dla uczestników/czek projektu (seniorzy + opiekunowie) oraz ocenę predyspozycji kandydatów/tek do usług asystenckich dla osób niepełnosprawnych.

Zaproszenie do złożenia ofert cenowych na usługi psychologiczne dla uczestników/czek projektu (seniorzy + opiekunowie) oraz ocenę predyspozycji kandydatów/tek do usług asystenckich dla osób niepełnosprawnych.

W związku z realizacją projektu pt.: „U siebie – Bezpłatne usługi opiekuńcze prowadzone w miejscu zamieszkania oraz w ramach Klubu Seniora dla niesamodzielnych mieszkańców Miasta Jaworzna, których celem jest zwiększenie samodzielności w codziennym funkcjonowaniu seniorów we własnym środowisku domowym i lokalnym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi priorytetowej IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.5 Rozwój usług społecznych – konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych w Jaworznie zaprasza do złożenia ofert cenowych na usługi psychologiczne.

Szczegółowe informacje:

Zaproszenie do złożenia ofert cenowych wraz z załącznikami

Kontakt z nami

ul. Grunwaldzka 235, 43-600 Jaworzno

  32 615 09 78

skype: owis_jaworzno
e-mail: owis@interia.eu

Pon-Pt 8:00 do 15:00

© wszystkie prawa zastrzeżone