Jesteś tutaj: Nasze projekty Zakończone Nowe kompetencje - lepsze możliwości

Nowe kompetencje - lepsze możliwości

KIM MOGĄ BYĆ UCZESTNICY PROJEKTU?

Osoby powyżej 30 roku życia z powiatu będzińskiego i Miasta Jaworzna, o niskich kwalifikacjach, zamieszkujących województwo śląskie w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego:

 1. osoby bezrobotne, w tym:
  • osoby długotrwale bezrobotne
  • osoby powyżej 50 roku życia
 2. osoby bierne zawodowo
 3. osoby niepełnosprawne

Projekt obejmuje następujące wsparcie:

 1. Analiza zasobów i umiejętności - IPD (obligatoryjne – obowiązkowe dla wszystkich): Spotkania indywidualne z doradcą zawodowym w wymiarze ok. 3 h na osobę, mające na celu analizę predyspozycji, ograniczeń, możliwości i aspiracji zawodowych, zdiagnozowanie potrzeb szkoleniowych i doradczych, wskazanie możliwości na rynku pracy, wyznaczenie celów zawodowych Uczestników(czek) Projektu. W rezultacie dla każdego Uczestnika(czki) Projektu przygotowany zostanie Indywidualny Plan Działania (IPD).
 2. Indywidualne Poradnictwo Zawodowe(obligatoryjne – obowiązkowe dla wszystkich): Indywidualne poradnictwo zawodowe z Doradcą Zawodowym w zakresie wyboru zawodu zgodnego z umiejętnościami i możliwościami Uczestników(czek) oraz pomoc w planowaniu kariery zawodowej - 1 h na osobę.
 3. Indywidualne Wsparcie Psychologiczne(obligatoryjne – obowiązkowe dla wszystkich): Spotkania indywidualne z psychologiem w wymiarze ok. 3h na osobę. Wsparcie będzie polegało na działaniach związanych ze zwiększeniem motywacji, zaangażowania zawodowego, kompetencji społecznych, zniwelowaniem negatywnych postaw wobec rynku pracy, przełamania barier.
 4. Trening umiejętności zawodowych (obligatoryjny – obowiązkowy dla wszystkich). 5-cio dniowe szkolenie wyjazdowe. Wsparcie będzie miało na celu podniesienie kompetencji psychospołecznych, umiejętności interpersonalnych, zdolności adaptacji i kreatywności, asertywności i poruszania się po rynku pracy.
 5. Szkolenia komputerowe z technologii informacyjno–komunikacyjnych (obligatoryjne – obowiązkowe dla wszystkich). Szkolenia w wymiarze 30 h (5 dni x 6h). Celem szkolenia jest doszkolenie m.in.: z zakresu wyszukiwanie informacji online z Internetu, ich ocena i zapis potrzebnych informacji (treść, pliki), komunikacja za pomocą narzędzi komunikacji elektronicznej (czat, poczta elektroniczna), MS Word – edytor tekstu wg poziomu uczestników(czek) projektu.
 6. Szkolenia zawodowe trwające średnio 150 h. Wsparciem zostaną objęci Uczestnicy(czki) Projektu, u których zdiagnozowano potrzebę zdobycia nowych umiejętności. Rodzaj szkolenia zostanie wybrany na podstawie opracowanych IPD. Szkolenia będą dostosowane do potrzeb śląskiego rynku pracy. Wszystkie szkolenia zakończą się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu. Uczestnikom (czkom) Projektu przysługuje stypendium z tytułu uczestnictwa w szkoleniach orazrefundacja kosztów dojazdu!

  Stypendium: 772,50 zł/m-ąc
 7. Staże zawodowe. Forma ta polega na zapoznaniu z obowiązkami, które wykonuje się na danym stanowisku, a także poznaniu zasad pracy w konkretnej firmie pod okiem opiekuna stażu. Czas trwania stażu wynosi 3 miesiące, 40h/tydzień (w przypadku osób niepełnosprawnych – 35h/tydzień). Osobie odbywającej staż przysługują 2 dni wolne za każde 30 dni kalendarzowych odbytego stażu zawodowego. Dni wolnych udziela się na pisemny wniosek osoby odbywającej staż. Za dni wolne przysługuje stypendium. Uczestnikom(czkom) Projektu przysługuje stypendium z tytułu uczestnictwa w stażu, badanie lekarskie oraz refundacja kosztów dojazdu.

  Wynagrodzenie stażysty: 1200 zł/m-ąc

Zgłoś się do projektu

"Nowe kompetencje - lepsze możliwości" to szansa właśnie dla Ciebie. Skorzystaj z płatnego stażu i podejmij nową pracę. 

 
Kto może skorzystać?
 
Osoby bezrobotne i bierne zawodowo, które ukończyły 30 r. życia, zamieszkujące m. Zabrze, m. Ruda Śląska, m. Jaworzno, powiat będziński, znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy z powodu przynależności do poniższych grup:
 • osób o niskich kwalifikacjach (wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne, liceum ogólnokształcące, technikum, zasadnicza szkoła zawodowa, 
 • osób z niepełnosprawnością
 • osób długotrwale bezrobotnych 
Co oferujemy?
 • Trening umiejętności zawodowych
 • Indywidualne konsultacje i poradnictwo zawodowe
 • Kurs komputerowy
 • Indywidualne poradnictwo psychologiczne
 • Szkolenia zawodowe
 • Płatne staże zawodowe
Rekrutacja trwa do 30 listopada, wypełnij komplet dokumentów i dostarcz do biura projektu:
 
m. Jaworzno i powiat będziński:
Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych (OWIS)
ul. Grunwaldzka 235, 43-600 Jaworzno
(III piętro, pok. 310, 313)

Tel. 32 615 09 78

Fax. 32 615 09 83
m. Zabrze i m. Ruda Śląska
Zabrzańskie Stowarzyszenie Kobiet i ich Rodzin
ul. Niedziałkowskiego 1, 41-800 Zabrze, tel. 509340279
e-mail: zabrzanskiekobiety@op.pl

Kontakt z nami

ul. Grunwaldzka 235, 43-600 Jaworzno

  793 991 321


e-mail: owis@interia.eu

Pon-Pt 8:00 do 15:00

Nr konta bankowego: 41 1050 1302 1000 0022 2424 0289 (ING Bank Śląski S.A.)

© wszystkie prawa zastrzeżone