Jesteś tutaj: Nasze projekty Zakończone Odmień siebie i wejdź na rynek pracy!

Odmień siebie i wejdź na rynek pracy!

CEL PROJEKTU:

Głównym celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo po 30 roku życia w najtrudniejszej sytuacji na rynku pacy.

UCZESTNICY:

W projekcie mogą wziąć udział osoby spełniające łącznie wymienione niżej warunki:

 • ukończony 30-ty rok życia,
 • zamieszkiwanie na terenie województwa śląskiego,
 • osoby długotrwale bezrobotne/bierne zawodowo, oraz należące do co najmniej jednej z poniższych grup:
 • osoby o niskich kwalifikacjach,
 • osoby powyżej 50 roku życia,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • kobiety (powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka).

WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU:

 1. Przygotowanie z doradcą zawodowym Indywidualnego Planu Działania (IPD) - proces aktywizacji uczestnika rozpocznie identyfikacja potrzeb podczas indywidualnych sesji z doradcą zawodowym. Identyfikacja obejmie określenie możliwości każdego uczestnika w zakresie doskonalenia zawodowego, rozpoznanie stopnia oddalenia od rynku pracy, aktualnego stanu wiedzy, doświadczenia, zdolności i przeciwwskazań do wykonywania określonych zawodów. Efektem tych działań będzie opracowanie przez doradcę osobistego programu poszukiwania zatrudnienia, zawierającego działania dostosowane do każdego uczestnika. Aby realnie zwiększyć szanse uczestnika projektu na zatrudnienie, działania w ramach IPD będą ściśle powiązane z potrzebami rynku pracy w województwie. Dzięki aktywnemu udziałowi w tworzeniu IPD, każdy uczestnik dokładnie pozna ustaloną dla niego ścieżkę aktywizacji i będzie świadomy konieczności angażowania się w realizację obranych celów. W ciągu trwania projektu doradca zawodowy będzie prowadzić stały monitoring IPD uczestnika by zapewnić modyfikację Planu zależnie od zmian mających wpływ na jego realizację.
 2. Spotkania z pośrednikiem pracy - na każdym etapie realizacji projektu, uczestnikowi zapewniony zostanie stały dostęp do usług pośrednictwa pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z jego kwalifikacjami i kompetencjami. Pośrednik przygotuje uczestnika do poruszania się po rynku pracy m. in. do udziału w procesach rekrutacyjnych (wsparcie w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych, symulacja rozmów kwalifikacyjnych), będzie prezentował uczestnikowi oferty pracy adekwatne do nabywanych kwalifikacji zawodowych oraz doświadczenia, a także będzie inicjował kontakty uczestnika z lokalnymi i regionalnymi pracodawcami.
 3. Szkolenia zawodowe - część uczestników, u których obok braku doświadczenia zawodowego będzie brak odpowiednich kwalifikacji zawodowych otrzyma wsparcie w postaci wysokiej jakości szkoleń. Ich celem będzie podwyższenie i dostosowanie kwalifikacji zawodowych uczestnika do specyfiki lokalnego rynku pracy. W czasie szkolenia zawodowego uczestnik otrzyma stypendium zawodowe oraz może się starać o zwrot kosztów dojazdu na zajęcia a także zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub osoba zależną.
 4. Staże zawodowe - wszyscy uczestnicy projektu wezmą udział w 3 lub 6 miesięcznych stażach zawodowych podczas których wykorzystają posiadane kwalifikacje w rzeczywistym miejscu pracy (pod okiem opiekuna stażu), nabędą praktyczne umiejętności do wykonywania pracy oraz przełamią bierne postawy. Podczas trwania stażu uczestnikom przysługuje stypendium stażowe w wysokości 1300 zł miesięcznie, a także zwrot kosztów dojazdu na staż a także zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub osoba zależną.

Kontakt z nami

ul. Grunwaldzka 235, 43-600 Jaworzno

  793 991 321


e-mail: owis@interia.eu

Pon-Pt 8:00 do 15:00

Nr konta bankowego: 41 1050 1302 1000 0022 2424 0289 (ING Bank Śląski S.A.)

© wszystkie prawa zastrzeżone