Jesteś tutaj: Nasze projekty Zakończone AWR- Akademia Własnego Rozwoju w Jaworznie

AWR- Akademia Własnego Rozwoju w Jaworznie

Opis projektu

Cel główny projektu obejmuje zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym i zawodowym klientów pomocy społecznej w Jaworznie, ułatwienie klientom pomocy społecznej dostępu do form aktywnej integracji, redukcję ich wysokiego poziomu
deficytów społecznych, interpersonalnych utrudniających funkcjonowanie społeczne i zawodowe.Grupę docelową projektu stanowią osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu ustawy, którzy jednocześnie znajdują się w wieku aktywności zawodowej, głównie osoby z dysfunkcjami związanymi z niepełnosprawnością. Główne zadania w projekcie będą realizowane poprzez indywidualne wsparcie dostosowane do potrzeb uczestników projektu w ramach realizacji wsparcia obejmującego aktywną integrację, zgodną m.in. ze ścieżką realizacji PAI (Program Aktywizacja i Integracja), KGR (Konferencja Grupy Rodzinnej), wsparcie ukierunkowane na aktywizację społeczno – zawodową osób młodych, PISiZ (Punktu Integracji Społecznej i Zawodowej) skierowana dla osób bezrobotnych. 
Okres realizacji projektu obejmuje 01.12.2015 – 31.12.2017
Projekt będzie realizowany na terenie Miasta Jaworzna.
Wsparciem w ramach projektu planuje się objąć łącznie 120 osób – 60 w roku 2016 oraz 60 osób w roku 2017
W ramach aktywnej integracji zaplanowano udział osób w następujących działaniach :
a/ Wsparcie w ramach Akademii Własnego Rozwoju dla osób nieaktywnych zawodowo w tym uczących się lub kształcących oraz niepełnosprawnych. Wsparcie obejmować
będzie realizacje kursu prawa jazdy (grupa I), warsztatów jazdy konnej (gr.II), warsztatów robotyki (gr.III) wraz ze wsparciem wiodącym tzn. warsztatów motywacyjnych z Psychologami/Pedagogami, warsztatów rozwoju zawodowego z Doradcami Zawodowymi, grup wsparcia, indywidualne konsultacje ze specjalistami (Doradca oraz Psycholog/Pedagog), wyjazdy w ramach animacji lokalnej, szkolenie pierwsza pomoc, szkolenie prawo antydyskryminacyjne oraz inne wsparcie wynikające z potrzeb uczestników/czek. Grupa docelowa : ok.20 – 30/rocznie osób nieaktywne zawodowe tym uczące się lub kształcące w tym osoby z pieczy zastępczej, młodzież z ośrodków wychowawczych i socjoterapii,
b/ wsparcie w ramach Programu Aktywizacja i Integracja dla osób bezrobotnych tym niepełnosprawnych, które będą miały możliwość po zakończeniu wsparcia podjęcia
zatrudnienia. Realizacja wsparcia ma na celu kształtowanie aktywnej postawy w życiu społecznym jak i zawodowym poprzez udzielanie kompleksowego wsparcia bezrobotnym
oddalonym od rynku pracy, wzmocnienie ich kompetencji i postaw niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania. Wsparcie realizowane w ramach PAI obejmuje integracje
społeczną realizowaną przez MOPS (finansowanie w ramach projektu) tj. grupowe zajęcia warsztatowe wraz z grupowym poradnictwem specjalistycznym, grupy wsparcia oraz indywidualne poradnictwo specjalistyczne (pedagog/psycholog) oraz aktywizację zawodową realizowaną przez PUP w Jaworznie (finansowanie własne PUP) tj. wsparcie w ramach prac społecznie użytecznych o których mowa w art.73a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zgodnie z rozporządzeniem MPiPS z dnia 22.08.2011r. W sprawie organizowania spraw społecznie użytecznych. 
c/ wsparcie w ramach Konferencji Grupy Rodzinnej dla osób pracujących/nieaktywnych zawodowo/bezrobotnych w szczególności niepełnosprawnych. KGR w Polsce Realizuje Fundacja „Nadzieja dla Rodzin” z Torunia. Dla każdego z Uczestników/Uczestniczek grupy KGR zaplanowano udział w co najmniej 3 instrumentach wsparcia. 
Pierwszy instrument : zorganizowanie i przeprowadzenie Konferencji Grupy Rodzinnej, drugi instrument : Asystent Rodziny aktywizacja społeczno - zawodowa, 
trzeci instrument : szkolenie prawo antydyskryminacyjne, 
czwarty : animacja lokalna,
d/wsparcie w ramach Punktu Integracji Społecznej i zawodowej przeznaczone dla osób bezrobotnych w tym niepełnosprawnych, które będą miały możliwość po zakończeniu
wsparcia podjęcia zatrudnienia. Podsumowując realizacja wsparcia kompleksowego w ramach aktywnej integracji przyczyni się do wzrostu kompetencji społecznych i aktywności
zawodowej osób w życiu społecznym ii zawodowym oceniany głównie na podstawie kwestionariusza wywiadu tj. ankiet. Badanie efektywności zatrudnieniowej nastąpi w ciągu 3
miesięcy od zakończenia udziału osób we wsparciu na podstawie dostarczonych przez grupę docelową umów potwierdzających podjęcie zatrudnienia. Monitoring i
sprawozdawczość będzie prowadzony poprzez weryfikacje list obecności oraz pozostałych dokumentów.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Harmonogram wyjazdów w roku 2016

2016-06-06

Harmonogram wyjazdów w roku 2016 -  AWR grupa I, II, III

29.06.2016 r. - LASERHAUSE w godzinach od 16.00 do 21.00

02.07.2016 r. - ENERGYLANDIA w godzinach od 09.30 do 19.30                  

18.09.2016 r. - KARTINGI lub OFF ROAD w godzinach od 09.00 do 16.00

5.10.2016 r. - PARK TRAMPOLIN w godzinach od 16.00 do 21.00

11.10.2016 r. - ESCAPE ROOM w godzinach od 16.00 do 21.00 (grupa I)

12.10.2016 r. - ESCAPE ROOM w godzinach od 16.00 do 21.00 (grupa II)

13.10.2016 r. - ESCAPE ROOM w godzinach od 16.00 do 21.00 (grupa III)

Harmonogram zadań

Harmonogram zajęć AWR grupa I, II i III:

- Animacja Lokalna czerwiec - sierpień 2016

- Szkolenie prawo anty dyskryminacyjne - czerwiec 2016

- Szkolenie pierwsza pomoc - czerwiec 2016

- Indywidualne konsultacje z Psychologiem/Pedagogiem - czerwiec - październik 2016 

- Indywidualne konsultacje z Doradcą Zawodowym - czerwiec - październik 2016

- Szkolenie dodatkowe dostosowane do potrzeb osób, Np. szkolenie: wizaż lub e-biznes lub szkolenie wyjazdowe integracyjno-szkoleniowe lub inne -  listopad – grudzień 2016 

AWR grupa I

- Kurs prawa jazdy kategorii B:

 kurs teoretyczny: sierpień/wrzesień 2016                          

 kurs praktyczny: wrzesień 2016

- Indywidualne konsultacje z Prawnikiem/Radcą Prawnym - czerwiec – grudzień 2016 

AWR grupa III

- Warsztaty robotyki - czerwiec 2016 (4 soboty ) wrzesień  2016 (4 soboty) październik 2016 (2 soboty)

- Warsztaty motywacyjne z Psychologiem/Pedagogiem - kwiecień - maj 2016

- Warsztaty rozwoju zawodowego z Doradcami Zawodowymi - kwiecień - maj 2016

- Grupy wsparcia - czerwiec 2016 (2 spotkania) lipiec 2016 (1 spotkanie) sierpień 2016 (1 spotkanie) wrzesień 2016 (2 spotkania) październik 2016 (2 spotkania)

- Badanie Psychologiczne - wrzesień 2016

Punkt Integracji Społecznej i Zawodowej:

Warsztaty z terapeutą ds. uzależnień – zajęcia grupowe, Indywidualne warsztaty komputerowe, Indywidualne konsultacje z Psychologiem/Pedagogiem, Indywidualne konsultacje z Doradcą Zawodowym, Indywidualne konsultacje z Prawnikiem, Badanie psychologiczne, Grupy wsparcia, Warsztaty z Psychologiem, Animacja Lokalna, Szkolenie prawo anty dyskryminacyjne 

Terminy edycji PISIZ:            

I edycja: 14.III - 27.V

II edycja: 6.VI - 19.VIII

III edycja: 19.IX - 2.XII

Program Aktywizacja i Integracja I edycja

- Grupowe zajęcia warsztatowe - kwiecień 2016 – czerwiec 2016

- Grupa wsparcia - kwiecień 2016 – czerwiec 2016

- Indywidualne poradnictwo specjalistyczne - kwiecień 2016 – czerwiec 2016

- Animacja lokalna - kwiecień – czerwiec 2016 

- Indywidualne konsultacje  z Prawnikiem  - kwiecień – czerwiec 2016 

- Prace społecznie użyteczne - kwiecień 2016 – czerwiec 2016

Program Aktywizacja i Integracja II edycja

- Grupowe zajęcia warsztatowe - sierpień - październik 2016

- Grupa wsparcia - sierpień - październik 2016

- Indywidualne poradnictwo specjalistyczne - sierpień - październik 2016

- Animacja lokalna - sierpień - październik 2016

- Indywidualne konsultacje  z Prawnikiem - sierpień - październik 2016

- Prace społecznie użyteczne - kwiecień 2016 – czerwiec 2016

Konferencja Grupy Rodzinnej 

(opcjonalnie w momencie zgłoszenia osób do udziału we wsparciu)

- Organizacja Konferencji Grupy Rodzinnej - czerwiec 2016

- Praca Asystenta Rodziny - czerwiec - październik 2016 

- Wyjazd w ramach animacji lokalnej lub szkolenie prawo anty dyskryminacyjne – w zależności od zdiagnozowanych potrzeb uczestników/czek - opcjonalnie do wyboru w okresie lipiec - październik 2016

Kontakt z nami

ul. Grunwaldzka 235, 43-600 Jaworzno

  793 991 321


e-mail: owis@interia.eu

Pon-Pt 8:00 do 15:00

Nr konta bankowego: 41 1050 1302 1000 0022 2424 0289 (ING Bank Śląski S.A.)

© wszystkie prawa zastrzeżone