Jesteś tutaj: Nasze projekty Zakończone Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej ...

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej ...

Projekt „OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUBREGIONU CENTRALNEGO”jest realizowany przez Rudzką Agencję Rozwoju „INWESTOR” sp. z o.o. we współpracy z Partnerami:

 • Fundacją Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia z Dąbrowy Górniczej,
 • Ośrodkiem Wspierania Inicjatyw Społecznych z Jaworzna,
 • Górnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z Katowic,
 • Fundacją Internationaler Bund Polska z Krakowa,
 • Izbą Przemysłowo-Handlową z Tarnowskich Gór.

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Centralnego (OWES) swoim działaniem obejmuje tereny następujących powiatów: M. Bytom, M. Gliwice, M. Zabrze, M. Ruda Śląska, M. Świętochłowice, M. Piekary Śląskie, M. Katowice, M. Chorzów, M. Siemianowice Śląskie, M. Tychy, M. Sosnowiec, M. Mysłowice, M. Dąbrowa Górnicza, M. Jaworzno oraz powiaty zawierciański, będziński, mikołowski, pszczyński, bieruńsko-lędziński, lubliniecki, tarnogórski, gliwicki.

Głównym celem OWES jest oferowanie szerokiego zakresu wsparcia dla sektora ekonomii społecznej subregionu centralnego województwa śląskiego. Wsparcie to przybiera różnorodne formy:

 • wsparcie dla istniejących podmiotów,
 • wsparcie osób fizycznych zagrożonych wykluczenie społecznym chcących założyć działalność w sektorze ekonomii społecznej,
 • rozwój partnerstw,
 • poszukiwania długookresowych źródeł finansowania ekonomii społecznej.

Zarówno Lider, jak i Partnerzy projektu prowadzą Punkty Informacyjne, w których podmioty, jednostki i osoby zainteresowane założeniem i/lub prowadzeniem działalności w sektorze ekonomii społecznej mogą uzyskać informację na temat szczegółowej oferty projektu oraz podstaw dotyczących funkcjonowania w sektorze ekonomii społecznej.
Punkty Informacyjne działają w siedzibach Lidera oraz Partnerów projektu i świadczą usługi informacyjne dla podmiotów i osób z terenów podległych im powiatów.

Usługi świadczone przez Owes są poddawane ocenie jakościowej. W celu ciągłego doskonalenia standardów świadczonych przez nas usług istnieje możliwość złożenia skargi/zażalenia lub pochwały dotyczące ich jakości.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Szkolenia

Tematyka szkoleń obejmuje m.in. zagadnienia administracyjno-prawne, księgowe, zagadnienia z zakresu zarządzania, promocji czy źródeł finansowania działalności podmiotów ekonomii społecznej. Szczegółowy zakres tematyczny szkoleń realizowanych w tym typie wsparcia znajduje się znajduje się w siedzibach Lidera i Partnerów oraz na stronie internetowej projektu.

Szkolenia prowadzone są w formie warsztatowo-ćwiczeniowej z wykorzystaniem m.in. takich metod jak: studia przypadku, burza mózgów, ćwiczenia na formularzach, projekty zespołowe, prezentacje, testy, dyskusje, wykłady, symulacje itp.

Szkolenia realizowane są od poniedziałku do piątku w godzinach między 8.00 a 21.00 (wuzasadnionych przypadkach również w soboty wgodzinach 8.00 – 18.00), w siedzibie Lidera lub Partnerów projektu. Dla uczestników szkoleń zapewniamy materiały szkoleniowe oraz catering.

Szczegóły dotyczące realizacji szkoleń w tym typie wsparcia określa Regulamin szkoleń dla podmiotów ekonomii społecznej.

Podmioty i osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o kontakt zPunktem Informacyjnym, właściwym dla swojej lokalizacji.

Do udziału w szkoleniu można również zgłosić się poprzez wypełnienie dokumentów zgłoszeniowych i ich złożenie we właściwymPunkcie Informacyjnym lub za pośrednictwem strony internetowej projektu(pobierz dokumenty zgłoszeniowe)

 

Doradztwo

Doradztwo ogólne obejmuje swym zakresem następujące zagadnienia:

 • rejestrowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
 • zakładanie przedsiębiorstwa społecznego,
 • zarządzanie organizacją,
 • zarządzanie personelem,
 • prowadzenie księgowość,
 • podstawowe informacje dotyczące możliwych źródeł finansowania działalności (m.in. produkty sektora finansowego),
 • innowacje i nowe technologie (m.in. wdrażanie strategii rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o nowe technologie i rozwiązania innowacyjne, tworzenie przedsiębiorstw opartych na zaawansowanych technologiach, wykorzystywanie technologii informatycznych w przedsiębiorstwie)
 • twórcze rozwiązywanie problemów,

W ramach doradztwa ogólnego realizowane są również następujące zadania:

 • wstępna analiza potrzeb, wymagań i oczekiwań usługobiorcy,
 • diagnoza potrzeb PES w zakresie usług prawnych, księgowych i marketingowych oraz doradztwa biznesowego. Tworzenie planów działania i wspieranie uczestników w rozwoju umiejętności,
 • wyszukiwanie dostawców usług prawnych, księgowych i marketingowych i usług doradztwa biznesowego. Docieranie do potencjalnych dostawców usług, zachęcanie ich do podejmowania inicjatyw w zakresie nawiązywania współpracy z PES, ukierunkowanych na wspólne rozwiązywanie problemów,
 • wypracowywanie koncepcji współpracy między PES, a dostawcami usług prawnych, księgowych, marketingowych i usług doradztwa biznesowego,
 • wymiana informacji z podmiotami zewnętrznymi, na temat zmieniających się przepisów prawa dotyczących PES.

Doradztwo biznesoweobejmuje swym zakresem następujące zagadnienia:

 • prawne aspekty działania w sferze ekonomii społecznej,
 • prowadzenie działalności w formie przedsiębiorstwa społecznego,
 • budowanie strategii przedsiębiorstwa społecznego,
 • pozyskiwanie źródeł finansowania działalności przedsiębiorstw społecznych,
 • przygotowanie biznes planów i analiz finansowych dla podmiotów ekonomii społecznej oraz analiza sytuacji konkurencyjnej m.in. dla działania PO KL 1.4.

W ramach doradztwa biznesowego wykonywana jest również analiza potrzeb, wymagań i oczekiwań usługobiorcy w zakresie pozyskiwania środków na rozwój przedsiębiorstw społecznych.

Doradztwo specjalistyczneoferowane jest w trzech zakresach tematycznych:

 1. Księgowość
 2. Marketing
 3. Prawo

(pobierz szczegółowy zakres doradztwa specjalistycznego)

Doradztwo ogólne
orazbiznesowerealizowane jest zarówno w terenie (dojazd do klienta), jak i w siedzibach Lidera i Partnerów projektu w dni robocze od poniedziałku do piątku.

Doradztwo specjalistyczne
realizowane jest od poniedziałku do piątku w godzinach między 8.00 a 21.00 (wuzasadnionych przypadkach również w soboty wgodzinach 8.00 – 18.00), w siedzibie Lidera lub Partnerów projektu.

Podmioty i osoby zainteresowane udziałem wdoradztwie ogólnymi/lubbiznesowymproszone są o kontakt zPunktem Informacyjnym, właściwym dla swojej lokalizacji.

Podmioty i osoby zainteresowane udziałem wdoradztwie specjalistycznymmogą zgłosić się do udziału w projekcie poprzez kontakt zPunktem Informacyjnym, właściwym dla swojej lokalizacji.

Do udziału w doradztwie można również zgłosić się poprzez wypełnienie dokumentów zgłoszeniowych i ich złożenie we właściwymPunkcie Informacyjnymlub za pośrednictwem strony internetowej projektu.

Szczegółowe warunki realizacji doradztwa ogólnego i biznesowego oraz doradztwa specjalistycznego w tym typie wsparcia określa Regulamin doradztwa ogólnego i biznesowego (pobierz) oraz Regulamin doradztwa specjalistycznego (pobierz).

FINANSUJEMY WYDATKI NA PROMOCJĘ NGO!

 

Wszystkim podmiotom ekonomii społecznej oferujemy możliwość uzyskania wsparcia finansowego w wysokości 500 zł na wydatki związane z promocją. Taki „pakiet informacyjno-promocyjny” może być rozdysponowany na następujące cele:

 • plakaty i ulotki
 • banery i roll-upy
 • wizytówki
 • ogłoszenia w prasie
 • gadżety reklamowe (w tym długopisy, pamięci USB, teczki, notesy, breloczki).

PES będzie mógł skorzystać z pakietu informacyjno-promocyjnego po przystąpieniu do Projektu i złożeniu Formularza zgłoszeniowego w siedzibie OWIS.

 

Zasady przyznawania pakietów:

 • Jedna organizacja może skorzystać maksymalnie z jednego pakietu
 • Złożenie formularza nie jest jednoznaczne z uzyskaniem pakietu - każdy formularz zostaje poddany ocenie, o wyborze formularza zadecyduje ocena punktowa komisji
 • Nabór formularzy jest otwarty, a najbliższe posiedzenie komisji oceniającej odbędzie się w kwietniu
 • Środki na pakiety informacyjno-promocyjne należy wykorzystać najpóźniej do 15.06.2015 r.
 • Szczegółowy przyznawania pakietów opisuje „Regulamin Przyznawania Pakietów Informacyjno-Promocyjnych Dla Podmiotów Ekonomii Społecznej” 
TERMINY:

Informujemy, że okres rekrutacji  dla osób zainteresowanych uzyskaniem wsparcia szkoleniowo-doradczego oraz finansowego na założenie spółdzielni socjalnej uległ wydłużeniu.

Nabór wniosków będzie trwał do 27 grudnia 2013 r.

Kontakt z nami

ul. Grunwaldzka 235, 43-600 Jaworzno

  793 991 321


e-mail: owis@interia.eu

Pon-Pt 8:00 do 15:00

Nr konta bankowego: 41 1050 1302 1000 0022 2424 0289 (ING Bank Śląski S.A.)

© wszystkie prawa zastrzeżone